MENU Zavrieť

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov poskytujeme nasledujúce informácie o tom akým spôsobom spracúvame osobné údaje v našej spoločnosti Seyfor Slovensko, a.s.

Obsah tohto dokumentu sme pre vašu lepšiu orientáciu rozdelili do nasledujúcich častí:

Náš záväzok ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás ako vášho zamestnávateľa nesmierne dôležitá. Je našim cieľom a zámerom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov je váš zamestnávateľ Seyfor Slovensko, IČO: 36 237 338, so sídlom Plynárenská 7/C, 831 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. Oddiel SA, vložka 2969/B.

Spoločnosť Seyfor Slovensko, a.s. je (podľa dôvodu 37 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)) so spoločnosťou Seyfor a. s., IČO: 01572377, so sídlom Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno zapísaná v obchodnom registri krajského súdu Brno, Oddiel B, vložka 7072 súčasťou skupiny prepojených podnikov. V rámci tejto skupiny podnikov dochádza k prenosu údajov na administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov alebo zamestnancov. Toto spracúvanie je založené na oprávnenom záujme ( podľa dôvodu 48 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)).

Bez ohľadu na to, či spracúvanie vašich osobných údajov vykonávame samostatne, alebo ako spoloční prevádzkovatelia, môžu si dotknuté osoby uplatniť svoje práva u ktoréhokoľvek podniku skupiny.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, môžete ich adresovať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na gdpr.sk@seyfor.com.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o vás ako o zamestnancoch (dotknutých osobách) spracúvame, získavame priamo od vás (ide napríklad o údaje ktoré nám o sebe poskytnete), alebo vznikajú počas pracovnej činnosti (napríklad údaje zaznamenané v informačných systémoch, záznamy elektronickej komunikácie, logy a pod.). Všetky vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom pre nasledovné účely:

V súvislosti s vedením mzdovej a personálnej agendy

Účel

Právny základ

Výber uchádzačov o zamestnanie na voľné pracovné pozície

Plnenie zmluvy, alebo úkonov ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Vyhľadávanie vhodných kandidátov na voľné pracovné pozície

Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Evidencia uchádzačov o zamestnanie pre budúce voľné pracovné pozície

Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

V súvislosti s ostatnými činnosťami

Účel

Právny základ

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Evidencia pošty a registratúra (kontaktné údaje uvedené v pošte a registratúrnych záznamoch)

Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Aké oprávnené záujmy sledujeme

V súvislosti s oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme ako váš zamestnávateľ spracúvame vaše údaje bez vášho súhlasu iba v nevyhnutej miere, tak aby sme dosiahli stanovený účel. Pre vysvetlenie uvádzame:

Oprávnené záujmy

Doplňujúce informácie

Vyhľadávanie vhodných kandidátov na voľné pracovné pozície

V snahe nájsť vhodných kandidátov a pracovné pozície aktívne vyhľadávame skúsených profesionálov prostredníctvom verejne dostupných informácií, pracovných portálov alebo sociálnych sietí. Na základe nášho oprávneného záujmu potom vhodných kandidátov do 30 dní kontaktujeme a ďalej ich údaje spracúvame na základe ich súhlasu. V opačnom prípade údaje ďalej nespracúvame a likvidujeme ich.

Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie našich právnych nárokov

V prípade riešenia sporov, vyjednávania o zmluvných vzťahoch, pri vymáhaní pohľadávok, alebo oznamovaní skutočností orgánom verejnej moci a podobných činnostiach spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnuté pre preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie našich právnych nárokov

Príjemcovia osobných údajov a poskytovanie osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov dochádza k situáciám, že osobné údaje poskytneme tretej strane (inému prevádzkovateľovi), alebo nám so spracúvaním pomáhajú naši zmluvní partneri (sprostredkovatelia).

Našimi sprostredkovateľmi, ktorí osobné údaje spracúvajú podľa našich pokynov a za dodržania bezpečnostných opatrní sú:

 • Poskytovatelia hostingu aplikácií a cloudových služieb (napr. Microsoft, Profesia, Recruits)
 • Poskytovatelia komunikačných nástrojov (napr. Daktela, Microsoft)
 • Spoločnosti pre archiváciu (napr. Slovek)


Vaše osobné údaje v odôvodnených prípadoch poskytneme nasledovným kategóriám príjemcov:

 • Orgány verejnej moci, ak to určujú príslušné legislatívne predpisy
 • Advokáti, právnici alebo spoločnosť poskytujúca služby v oblasti ochrany osobných údajov
 • Audítorská spoločnosť, daňový poradca
 • Poštové podniky a kuriérske spoločnosti

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránených databázach na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Vaše osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

Prenos osobných údajov mimo EÚ

Spracúvanie osobných údajov realizujeme prostredníctvom informačných a komunikačných systémov tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Naše systémy a aplikácie sú prevádzkované väčšinou na území SR a ČR, alebo v dátových centrách na území EÚ o overených poskytovateľov (napr. Microsoft).

Avšak v prípade našej komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí (napr. Facebook, LinkedIn, Google, YouTube) využívame služby globálnych dodávateľov, ktorých zariadenia sa okrem EÚ, môžu nachádzať aj na území tretích krajín napr. USA, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňujeme len v rámci dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou.

Uvádzame linky na štandardné zmluvné doložky, ktoré sa týkajú prenosu údajov do USA.

Príjemca

Informácie o ochrane súkromia

Primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Facebook

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

Microsoft

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie stanoveného účelu. Po uplynutí tejto doby osobné údaje likvidujeme a to tak, že listinné údaje a dátové nosiče skartujeme, údaje v elektronickej podobe anonymizujeme, alebo vymažeme spôsobom, ktorý znemožňuje ich spätné obnovenie.

Doba spracúvania a lehoty pre likvidáciu osobných údajov sú určené našim registratúrnym plánom a sú nasledovné:

Činnosti spracúvania

Doba

Osobné údaje spracúvané v súvislosti vyhľadávaním zamestnancov.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie (žiadosti, životopisy, motivačné listy a pod.) spracúvame po dobu výberového konania a 3 mesiace po jeho ukončení. Ak uchádzač súhlasí s evidenciou osobných údajov pre účely budúcich výberových konaní, údaje spracúvame najviac po dobu 12 mesiacov od udelenia súhlasu.

Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov

Osobné údaje spracúvame iba v odôvodnených prípadoch počas trvania súdneho sporu, mimosúdneho vyrovnania ale najviac do zániku nároku.

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí spracúvame po dobu 5 rokov.

Evidencia pošty a registratúra (údaje uvedené v korešpondencii a registratúrnych záznamoch)

Osobné údaje týkajúce sa doručovania pošty, písomností, alebo elektronickej komunikácie spracúvame po dobu 5 rokov.

Práva dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Rovnako tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Vaše práva môžete uplatniť písomne na adrese sídla spoločnosti, poštou prípadne e-mailom.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Úpravy a zmeny

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť, alebo môžu prestať byť aktuálne. Preto si vyhradzujeme právo kedykoľvek ich upraviť a zmeniť. Túto zmenu Vám oznámime prostredníctvom tejto, alebo prostredníctvom emailu.

Kontakty

Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C, 831 02 Bratislava
https://www.seyfor.com/, e-mail: info@seyfor.com

Tel: +421 249 212 323