MENU Zavrieť

Elektronický podpis – efektívny pomocník pri komunikácii s úradmi

 • Ing. Ján Vravec, PhD.
 • 17.6.2021
 • 5 minút čítania

S rozvojom informačných technológií a so zvyšujúcim sa stupňom digitalizácie narastá aj praktický význam elektronického podpisu. Digitalizácia ekonomiky, elektronizácia štátnej a verejnej správy, miestnej samosprávy, rozvoj mobilných sieti a elektronickej komunikácie, kontinuálne zvyšujú význam a využiteľnosť elektronického podpisovania.

Takejto formy podpisu sa určite netreba obávať, pretože zjednodušuje a najmä zrýchľuje komunikáciu v rámci orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy, podnikateľským subjektom, ale aj bežným občanom, realizáciu rôznych druhov úradných, daňových, právnych úkonov, či obchodných a finančných transakcií. Elektronická komunikácia a elektronický podpis vám teda zefektívnia vybavenie mnohých úradných, obchodno-právnych, či súkromných úkonov.

Kde všade využijete elektronický podpis?

Praktické využitie elektronického podpisu je veľmi komplexné, má veľa foriem a možností využitia pre veľké množstvo rôznych subjektov, situácii a aplikácií. Takýto podpis vám umožňuje bezpečné a overené zasielanie rôznych druhov dokumentov, dokladov, či údajov a informácií. Využitie elektronického podpisu je prakticky determinované len legislatívnymi rámcami danej krajiny a fantáziou používateľov. Aj to sú dôvody, pre ktoré elektronický podpis preferuje čoraz väčší okruh subjektov, inštitúcií a občanov. Ku spôsobom a formám využitia elektronického podpisu patria najmä nasledovné:

 • podpisovanie dokumentov, žiadostí a iných dokladov zasielaných rôznym štátnym inštitúciám a organom,
 • podpisovanie dokumentov, žiadostí a iných dokladov zasielaných rôznym inštitúciám a organom regionálnej a miestnej správy, ako aj samosprávy,
 • elektronická komunikáciu s verejnou správou a subjektmi zdravotného poistenia, úradmi práce, či sociálneho zabezpečenia,
 • elektronická výmena údajov, informácií a obchodnej korešpondencie medzi dvomi a viac ekonomickými subjektmi, napríklad uzatváraní obchodných zmlúv elektronicky,
 • elektronické vystavovanie a podpisovanie elektronických faktúr v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty a ďalšou legislatívou,
 • elektronické podpisovanie mailovej komunikácie, vrátane jej je rôznych príloh, s možnosťou šifrovania komunikácie,
 • elektronické parlamentné voľby, alebo iné druhy volieb a referend.

Bežný občan SR môže kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. KEP) využívať najmä pri komunikácii s orgánmi verejnej moci, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy formou univerzálneho podania pre rôzne subjekty (organizácie štátnej správy, katastrálne úrady, notári, exekútori a pod.). Elektronický podpis je akceptovaný aj pri komunikácii a úkonoch na Obchodnom registri a službách Živnostenského registra (JMK). Ďalším dôležitým uplatnením kvalifikovaného elektronického podpisu je komunikácia občanov a podnikateľských subjektov s Finančnou správou SR, ďalej pri komunikácii so súdmi atď.

S koľkými druhmi elektronických podpisov sa môžete stretnúť?

Elektronický podpis je vo všeobecnosti chápaný ako veľmi široký pojem, ktorým sa označujú rôzne druhy, typy a formy elektronického podpisovania ako takého. Základná klasifikácia elektronických podpisov podľa subjektov a spôsobu ich praktického využitia môže vyzerať nasledovne:

 • jednoduchý elektronický podpis, ktorý má len veľmi obmedzenú resp. minimálnu mieru zabezpečenia ochrany používateľov, nie je legislatívne upravený a nemá ani predpísané náležitosti a formu,
 • kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý môžu využívať všetci právne spôsobilí a plnoletí občania EÚ vrátane občanov SR v súlade a platnou legislatívou, či občania ďalších štátov, ktorých legislatíva to umožňuje,
 • mandátny elektronický podpis je špecifický druh digitálneho podpisu určený prioritne pre advokátov, exekútorov, notárov a štátnu správu a miestnu samosprávu (napr. živnostenský úrad, obchodný register, sudcov, finančnú správu, starostov a pod.),
 • elektronický podpis na podpisovanie faktúr, ktorý sa primárne využíva najmä v obchodno-právnych vzťahoch, napríklad na zabezpečenie proti zmene fakturačných údajov,
 • elektronický podpis pre email a šifrovanie emailov je špecifická forma digitálneho podpisu, ktorá je na pomedzí elektronického podpisovania a šifrovania.

V tejto súvislosti je veľmi podstatné poznať a pochopiť spoločné znaky a rozdiely medzi tzv. jednoduchým (nekvalifikovaným) elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom a mandátnym elektronickým podpisom. Všeobecne elektronický podpis je možné jednoducho zadefinovať, ako “niečo“, čo jednoznačne identifikuje subjekt v elektronickom prostredí prostredníctvom určitej formy resp. identifikačného znaku nazývaného tzv. elektronický podpis. Na základe naplnenia legislatívnych požiadaviek, úrovne ochrany a bezpečnosti je možné určiť o aký konkrétny druh digitálneho podpisu ide.

Praktické používanie elektronických podpisov je pomerne jednoduché a vysoko bezpečné.  No aj úroveň bezpečnosť závisí najmä od druhu a formy podpisu. Napríklad jednoduchý elektronický podpis nedisponuje vysokou mierou zabezpečenia, ochrany a ani patričnou legislatívnou úpravou. Naproti tomu, kvalifikovaný elektronický podpis je vysoko zabezpečený, jednoznačne legislatívne ošetrený a prioritne využívaný v komunikácii so štátnou a verejnou správou.

Jednoduchý elektronický podpis má nízku mieru zabezpečenia

Jednoduchý elektronický podpis predstavuje najjednoduchšiu možnú formu elektronického podpisu. Charakteristickým znakom je skutočnosť, že jednoduchý elektronický podpis má pomerne nízku mieru zabezpečenia a zároveň nie je ošetrený špeciálnym zákonom alebo inými právnymi normami. To znamená, že nie upravený konkrétnou platnou legislatívou, ktorá by určovala, ako má takýto jednoduchý elektronický podpis vyzerať a ako sa má používať. Pre používateľov je takýto podpis len veľmi slabou zárukou bezpečnosti a správnosti elektronického dokumentu, no pre určité konkrétne situácie a dokumenty môže byť  akceptovateľný a prakticky použiteľný.

Klasickým príkladom jednoduchého elektronického podpisu je scan (obrázok) vlastnoručného podpisu, ďalšou formou môže byť otlačok prsta (bežne používaný pre mobilné telefóny). Inou formou jednoduchého podpisu je jedinečný rad znakov, čísel a písmen a pod. V zásade platí pravidlo, že ak legislatíva výslovne nevyžaduje použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, dotyčná osoba (podpisovateľ) môže k elektronickému podpísaniu dokumentu použiť aj jednoduchý elektronický podpis. Najčastejšie sa ako jednoduchý elektronický podpis využíva scan vlastnoručného podpisu.

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) vám zaručí zabezpečenie dokumentu

Kvalifikovaný elektronický podpis (v minulosti bol označovaný aj ako zaručený elektronický podpis - ZEP) predstavuje vo svojej podstate reťaz znakov, ktoré sa pripoja k podpisovanému dokumentu. Takýmto spôsobom sa zabezpečí  celková integrita a bezpečnosť dokumentu. Znamená to, že počas presunu dokumentu od odosielateľa k príjemcovi, nedôjde k žiadnym zmenám dokumentu. Bezpečnosť dokumentu je zaručená tým, že ak by sa v ňom po podpísaní zmenilo, čo i len jedno písmenko, čiarka alebo bodka, vznikol by iný reťazec reprezentujúci pozmenený dokument a kvalifikovaný elektronický podpis by tak nebolo možné overiť.

Kvalifikovaný elektronický podpis je špecifická informácia (vo forme reťazca znakov) jednoznačne spojená s elektronickým dokumentom. V podmienkach SR kvalifikovaný elektronický podpis musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách a musí umožňovať jednoznačnú identifikáciu osoby, ktorá ho vyhotovila. Praktická implementácia kvalifikovaného elektronického podpisu v rámci elektronickej komunikácie s inštitúciami štátnej správy, miestnej samosprávy, či komerčným sektorom zabezpečuje:

 1. autenticitu: t.j. schopnosť jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý dokument vytvoril a elektronický podpísal,
 2. originalitu: t.j. schopnosť jednoznačne odlíšiť rôzne subjekty, je prakticky nemožné, aby došlo k zámene dvoch rôznych subjektov,
 3. integritu: t.j. schopnosť zabezpečiť nemennosť dokumentu, po podpísaní dokumentu nemôže dôjsť k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu,
 4. nepopierateľnosť: t.j. autor dokumentu nemôže poprieť svoje autorstvo, nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu,
 5. bezpečnosť: t.j. kvalifikovaný e-podpis funguje len na základe kvalifikovaného certifikátu a súkromného kľúča vydaného NBÚ (resp. iným kvalifikovaným poskytovateľom dôverných služieb), ktorý je uložený na USB, alebo na tzv. ID karte (napr. občianskom preukaze s čipom).

Dôležitou vlastnosťou kvalifikovaného digitálneho podpisu je skutočnosť (v zmysle európskeho nariadenia eIDAS, aj slovenskej legislatívy), že takýto kvalifikovaný elektronický podpis je úplne rovnocenný vlastnoručnému podpisu. KEP tak môže byť použitý pre všetky právne úkony, ktoré vyžadujú písomnú formu a overený vlastnoručný podpis subjektu. Zároveň platí všeobecne uznanie kvalifikovaného elektronického podpisu na základe požiadaviek jedného členského štátu v rámci celej Európskej únie.

Podobné články