MENU Zavrieť

Výsledok hospodárenia a rozdelenie zisku (dividendy) v roku 2022

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 18.5.2022
 • 6 minút čítania

Mnohé spoločnosti už stihli spracovať a podať daňové priznanie a účtovnú závierku za rok 2021. Výsledkom zostavenia účtovnej závierky spoločnosti môže byť strata, zisk alebo prípadný nulový výsledok hospodárenia, pokiaľ bola spoločnosť bez akýchkoľvek výnosových alebo nákladových položiek. Zostavením účtovnej závierky a daňového priznania povinnosti nekončia. Aké povinnosti má spoločnosť? Ako si môže spoločník spoločnosti vyplatiť zisk?

Účtovná závierka

Po ukončení kalendárneho, respektíve hospodárskeho roka je každá spoločnosť (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť a iná právna forma) povinná zostaviť účtovnú závierku.

Účtovná závierka je v podvojnom účtovníctve štruktúrovaná prezentácia skutočností z účtovníctva, ktorá poskytuje obraz o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní, nákladoch, výnosoch, výslednej dani a výsledku hospodárenia po zdanení spoločnosti za uplynulé obdobie.

Spoločnosť, respektíve účtovná jednotka je povinná uložiť takto zostavenú účtovnú závierku spolu s povinnou prílohou (poznámky k účtovnej závierke) do registra účtovných závierok.

Účtovná jednotka je povinná uložiť účtovnú závierku do registra najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavila.

Príklad:

Účtovným obdobím spoločnosti ABC s.r.o. je kalendárny rok. Spoločnosť dňa 28. 2. 2022 zostavuje za uplynulý rok 2021 účtovnú závierku. Aký bude dátum, ku ktorému je účtovná závierka zostavená? Aký bude dátum zostavenia účtovnej závierky a aký bude dátum schválenia účtovnej závierky?

Odpoveď:

Spoločnosť ABC s.r.o. zostavuje účtovnú závierku k 31. 12. 2021 a dátum zostavenia je 28. 2. 2022. Spoločnosť neuvádza v tomto momente dátum schválenia účtovnej závierky, nakoľko neprebehlo valné zhromaždenie spoločnosti, kde by spoločníci schválili účtovnú závierku a výsledok hospodárenia za rok 2021. Spoločnosť je povinná do 30. 6. 2022 uložiť zostavenú účtovnú závierku a to bez ohľadu nato, že v nej ešte nie je uvedený dátum schválenia účtovnej závierky.

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia spoločnosti za uplynulý kalendárny alebo hospodársky rok (ďalej už len „rok“) je teda obraz toho, ako spoločnosť za toto uplynulé obdobie hospodárila. Výsledok hospodárenia môže mať len tri možné scenáre:

 • Spoločnosť dosiahla vyššie náklady ako výnosy, a teda hovoríme o strate, respektíve účtovnej strate.
 • Spoločnosť dosiahla vyššie výnosy ako náklady, a teda hovoríme o zisku.
 • Za predpokladu, že mala spoločnosť v uplynulom roku utlmené všetky svoje aktivity a nedosiahla žiadne výnosy a ani žiadne náklady, výsledkom hospodárenia môže byť taktiež nula, teda nehovoríme ani o zisku ani o strate.

Schválenie účtovnej závierky a výsledku hospodárenia

Účtovnú závierku a výsledok hospodárenia za uplynulé obdobie predkladá konateľ spoločnosti alebo iný obdobný orgán (napríklad v akciovej spoločnosti predstavenstvo) spoločníkom spoločnosti na schválenie.

O vykonaní tohto zhromaždenia sa spíše zápisnica z valného zhromaždenia, kde bude uvedený dátum, kedy sa spoločníci dohodli na schválení účtovnej závierky a výsledku hospodárenia. V prípade jednoosobovej s.r.o. kde je jediná a tá istá osoba aj konateľom, aj spoločníkom ide o rozhodnutie jediného spoločníka.

V prípade, že toto zhromaždenie stihne prebehnúť a spoločníci schvália účtovnú závierku do doby podania účtovnej závierky do registra účtovných závierok, účtovná závierka sa podáva ako schválená s doplneným dátumom schválenia. V prípade, že toto zhromaždenie nestihne prebehnúť do lehoty na podanie účtovnej závierky, účtovná závierka sa podáva bez uvedeného dátumu schválenia.

Povinnosť zvolať valné zhromaždenie a schváliť účtovnú závierku je spoločnosť povinná splniť do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje a doplniť cez štruktúrované tlačivo „Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky“ najneskôr do 15 pracovných dní od schválenia účtovnej závierky dátum schválenia.

Výsledok hospodárenia za uplynulý rok sa premietne v účtovníctve cez účet 431 „výsledok hospodárenia“ v roku, ktorý nasleduje po roku za ktorý bol tento výsledok hospodárenia vykázaný. Tento účet musí byť na konci tohto nasledujúceho roka s nulovým zostatkom, a teda spoločníci musia rozhodnúť ako s výsledkom hospodárenia vynaložiť počas tohto roka.

Výsledok hospodárenia strata

Spoločnosť za uplynulé obdobie vygenerovala vyššie náklady ako bola schopná pokryť svojimi dosiahnutými výnosmi, a teda jej výsledkom hospodárenia je strata. Spoločníci spoločnosti musia rozhodnúť ako s touto stratou vynaložia, a teda ako sa bude účtovať o výsledku hospodárenia. Existuje niekoľko možnosti ako sa vysporiadať s účtovnou stratou a to napríklad:

 • preúčtovať výsledok hospodárenia stratu na účet účtovnej osnovy 429 „neuhradená strata minulých rokov,
 • uhradiť stratu zo ziskov minulých rokov,
 • uhradiť stratu z prostriedkov spoločníkov,
 • uhradiť stratu z rezervného fond,
 • iné.

Výsledok hospodárenia zisk

Spoločnosť za uplynulé obdobie dosiahla vysoké výnosy oproti svojim nákladom. Spoločnosť teda dosiahla zisk. Spoločníci spoločnosti musia rozhodnúť ako s týmto ziskom vynaložia.

V prvom kroku musí spoločnosť odviesť prislúchajúcu časť zisku do zákonného rezervného fondu, a to až do doby kým nebude vytvorený v zákonom stanovenej výške. Spoločnosť je povinná vytvoriť zákonný rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania  (pokiaľ neustanovuje spoločenská zmluva respektíve zakladateľská listina inak).

V druhom kroku musí spoločnosť použiť zisk na úhrady strát minulých období, pokiaľ nejaké eviduje.

V treťom kroku môžu spoločníci po splnení prvých dvoch krokov rozhodnúť o vyplatení zisku respektíve dividend.

Spoločnosť nemôže rozdeliť zisk respektíve čistý zisk respektíve dividendy ak s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok a ak vlastné imanie zistené podľa schválenej účtovnej závierky je alebo by bolo nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom. Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.

Pokiaľ by si spoločníci nechceli zisk vyplatiť, môžu rozhodnúť o preúčtovaní výsledku hospodárenia zisku na účet účtovnej osnovy 428 „nerozdelený zisk minulých rokov“, prípadne môžu rozhodnúť o navýšení fondov, prípadne iné.

Vyplatenie dividend

Pokiaľ valné zhromaždenie rozhodlo o vyplatení zisku respektíve dividend za uplynulý rok spoločníkom, ktorí sú fyzické osoby a zároveň sú neobmedzení daňoví rezidenti SR vznikajú im dve dôležité povinnosti. Podľa zákona o dani z príjmov je spoločnosť, z ktorej sa vyplácajú dividendy, povinná zraziť sumy týchto vyplatených dividend o zrážkovú daň vo výške 7 % a odviesť ju priamo z účtu spoločnosti na účet Finančnej správy a zároveň podať na štruktúrovanom tlačive „„Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11“ oznámenie o zrazení a odvedení zrážkovej dane.

Povinnosť podať oznámenie, zraziť a odviesť zrážkovú daň je spoločnosť povinná splniť do 15 dní po skončení mesiaca v ktorom boli dividendy uhradené spoločníkovi respektíve spoločníkom.

Podobné
články