MENU Zavrieť

Všetko, čo potrebujete vedieť o daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 9.3.2022
 • 7 minút čítania

V tomto článku si bližšie vysvetlíme, ako vyzerá daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, aká je lehota na podanie daňového priznania a aké ďalšie povinnosti s tým súvisia. Naďalej sa budeme venovať platiteľom DPH a inej osobe registrovanej pre daň.

V našom predchádzajúcom článku sme si bližšie rozobrali, čo to je daň z pridanej hodnoty (ďalej už len „DPH“), kto ju musí štátu odvádzať, aké poznáme najčastejšie registrácie DPH a aké nám vznikajú povinnosti v súvislosti s touto daňou.

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím sa rozumie obdobie, za ktoré ideme daňové priznanie podávať, a teda na Slovensku je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac.

Platiteľ DPH sa môže rozhodnúť pre zmenu zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok, avšak musí splniť niekoľko podmienok:

 • uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal podnikateľ platiteľom DPH,
 • 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100.000 eur.

Platiteľ DPH oznámi zmenu zdaňovacieho obdobia daňovému úradu, a to do 25 dní od skončenia mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky. Zmena zdaňovacieho obdobia môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka.

Iná osoba registrovaná pre daň nemôže zmeniť zdaňovacie obdobie na kalendárny štvrťrok a jej zdaňovacím obdobím je vždy kalendárny mesiac.

Príklad: Spoločnosť GAMA s.r.o. sa stala platiteľom DPH dňa 1. 12. 2019. Spoločnosť dosiahla za posledných 12 mesiacov obrat 80 000 eur. Môže sa spoločnosť GAMA s.r.o. rozhodnúť, že jej zdaňovacím obdobím bude kalendárny štvrťrok? Môže spoločnosť GAMA s.r.o. zmeniť svoje zdaňovacie obdobie k 1. 3. 2022?

Odpoveď: Spoločnosť GAMA s.r.o. môže prejsť na zdaňovacie obdobie kalendárneho štvrťroka, nakoľko nepresiahla obrat 100 000 eur za posledných 12 mesiacov a od jej registrácie za platiteľa DPH ubehlo viac ako 12 mesiacov. Spoločnosť GAMA s.r.o. nemôže zmeniť svoje zdaňovacie obdobie k 1. 3. 2022, nakoľko nejde o prvý deň kalendárneho štvrťroka, ale môže začať až od 1. 4. 2022.

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie za uplynulé zdaňovacie obdobie musí byť podané vždy najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ 25. deň v mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja (sviatok, víkend), lehota sa posúva na najbližší pracovný deň.

Splatnosť dane

Pre splatnosť dane platí rovnaká lehota, ako pre podanie daňového priznania, a teda daň musí byť uhradená na účet štátnej pokladne najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ lehota pripadne na deň pracovného pokoja, aj v tomto prípade sa splatnosť dane presúva na najbližší pracovný deň.

Príklad: Spoločnosť ALFA s.r.o. podáva daňové priznanie za január 2022. Do kedy musí podať daňové priznanie a do kedy je daň splatná?

Odpoveď: Spoločnosť ALFA s.r.o. musí podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie január 2022 najneskôr do 25. 2. 2022  a do tohto dátumu musí daň aj uhradiť.

Druh daňového priznania

Tak ako pri daňovom priznaní k dani z príjmov, aj pri daňovom priznaní k DPH rozlišujeme tri druhy priznania:

 • riadne daňové priznanie: ide o prvé podané daňové priznanie za dané zdaňovacie obdobie, ktoré bolo podané v lehote na podanie,
 • opravné daňové priznanie: ide o každé ďalšie podané daňové priznanie za dané zdaňovacie obdobie, ktoré je podané v lehote na podanie, pričom v tomto podaní opravujeme údaje z riadneho daňového priznania,
 • dodatočné daňové priznanie: ide o každé ďalšie podané daňové priznanie za dané zdaňovacie obdobie, ktoré je podané po lehote na podanie, pričom v tomto podaní opravujeme údaje z riadneho, prípadne opravného daňového priznania.

Príklad: Spoločnosť BETA s.r.o. podala riadne daňové priznanie za mesiac február 2022 v lehote 2. 3. 2022. Spoločnosť BETA s.r.o. zistila, že do daňového priznania za február 2022 zabudla uviesť jednu vydanú faktúru. Ako bude spoločnosť BETA ďalej postupovať?

Odpoveď: Spoločnosť BETA s.r.o. môže v lehote do 25. 3. 2022 podať opravné daňové priznanie. Pokiaľ by spoločnosť BETA s.r.o. zistila, že niečo zabudla uviesť do daňového priznania za zdaňovacie obdobie február 2022 po 25. 3. 2022, podávala by už dodatočné DPH priznanie.

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

V tejto časti nášho článku už budeme rozlišovať, či sa jedná o platiteľa DPH alebo inú osobu registrovanú pre daň.

Platiteľ DPH teda podáva daňové priznanie za kalendárny mesiac alebo štvrťrok, pričom v daňovom priznaní uvádza všetky zrealizované transakcie súvisiace s DPH v úhrne, za dané obdobie.

Daňové priznanie si môžeme rozdeliť na niekoľko častí:

 • časť s identifikačnými a základnými údajmi podnikateľa ako napríklad: druh priznania, zdaňovacie obdobie, vyhlásenie, dátum a iné,
 • časť, kde sa vykazuje základ dane a DPH na výstupe v úhrne za celé zdaňovacie obdobie (predaj),
 • časť, kde sa vykazuje základ dane a DPH na vstupe v úhrne za celé zdaňovacie obdobie (nákup),
 • časť, kde sa uvádzajú opravy (dobropisy),
 • sumárna časť daňového priznania.

Výsledkom daňového priznania v prípade platiteľa DPH môže byť „vlastná daňová povinnosť na úhradu“, a teda daň, ktorú musíme uhradiť respektíve odviesť štátu alebo „nadmerný odpočet", a teda suma dane, ktorú nám daňový úrad má vrátiť.

Platiteľ dane podáva DPH za každý mesiac respektíve každý štvrťrok, a to aj v prípade, ak by vykazoval nulové hodnoty v daňovom priznaní (spoločnosť nemala v danom mesiaci žiadne transakcie), a to po celú dobu kedy má status platiteľa DPH.

Iná osoba registrovaná pre daň podáva daňové priznanie vždy za kalendárny mesiac, pričom v daňovom priznaní uvádza len zrealizované transakcie, kde nadobudla tovar alebo službu z iného členského štátu.

Výsledkom daňového priznania inej osoby registrovanej pre daň môže byť len daňová povinnosť. Pokiaľ výsledná daň na úhradu nepresiahne 5 eur, daň sa neplatí, avšak daňové priznanie sa napriek tomu podať musí.

Iná osoba registrovaná pre daň podáva daňové priznanie len za kalendárny mesiac, v ktorom uskutočnila transakcie podliehajúce DPH. V mesiacoch kedy neuskutočnila žiadne takéto transakcie teda nie je povinná podávať žiadne daňové priznanie.

Kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz je neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania k DPH. Vypracovávajú a podávajú ho len platitelia DPH. V kontrolnom výkaze sa uvádzajú identifikačné údaje dodávateľa (IČ DPH) respektíve odberateľa, číslo faktúry, základ dane, sadzba dane a suma dane po jednotlivých faktúrach (okrem bločkov a prípadných iných dokladov), ktoré sa v úhrne uviedli do daňového priznania k DPH.

Kontrolný výkaz sa delí na:

 • časť s identifikačnými a základnými údajmi podnikateľa,
 • časť kde sa uvádzajú údaje z vydaných faktúr,
 • časť kde sa uvádzajú údaje z prijatých faktúr a bločkov,
 • časť kde sa uvádzajú údaje z opravných (dobropisy) faktúr,
 • časť kde sa uvádzajú údaje o dodaní tovarov a služieb, kde nebola vyhotovená faktúra (vydaný bloček z registračnej pokladne alebo iné).

Platiteľ DPH nemusí podať kontrolný výkaz, pokiaľ nemá žiadnu obsahovú náplň (v danom zdaňovacom období nezrealizoval žiadne transakcie).

Iné osoby registrované pre daň nevypracovávajú ani nepodávajú kontrolný výkaz za žiadnych okolností.

Podobné články