MENU Zavrieť

Všetko, čo potrebujete vedieť o dani z pridanej hodnoty

  • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
  • 2.3.2022
  • 6 minút čítania

Daň z pridanej hodnoty patrí medzi dane, ktoré platí väčšina obyvateľov denne a ani si to neuvedomuje. Stretávajú sa s ňou všetky osoby, či už právnické alebo fyzické. V tomto článku si priblížime, ako vplýva daň z pridanej hodnoty (ďalej už len „DPH“) na právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, aké povinnosti sú s ňou spojené, kedy vzniká povinnosť vystavovať faktúry s DPH a veľa ďalšieho.

Čo je to daň z pridanej hodnoty

DPH je nepriamou daňou zo spotreby a tvorí jeden z najväčších príjmov štátneho rozpočtu. Predstavuje neoddeliteľnú súčasť nákupnej / predajnej ceny a priamo sa dotýka každého podnikateľa respektíve každej zdaniteľnej osoby.

Daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Kto je zdaniteľná osoba

Zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť. Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov, dodávateľov služieb a tovarov, športovú činnosť, umeleckú činnosť a veľa ďalšieho. Dôležité je vedieť, že za ekonomickú činnosť sa považuje aj využívanie hmotného a nehmotného majetku za účelom dosahovania príjmu z tohto majetku.

Ekonomickou činnosťou pre účely DPH nie je závislá činnosť, a teda sem nepatrí príjem dosiahnutý z pracovnoprávneho vzťahu, služobného alebo obdobného pomeru.

Ako sa definuje platiteľ DPH

Každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, bydlisko, prevádzkareň na Slovensku alebo sa tu obvykle zdržiava a dosiahla za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná sa pre DPH registrovať a predávať svoje služby, tovary alebo iné s DPH.

Žiadosť o registráciu DPH povinne podáva zdaniteľná osoba daňovému úradu do 20. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol dosiahnutý obrat. Až keď daňový úrad vyhovie žiadosti, a teda zaregistruje zdaniteľnú osobu ako platiteľa DPH, začne zdaniteľná osoba fakturovať predaj svojich služieb, tovarov a iného s DPH.

Predaj služieb, tovarov a iného uskutočňuje každý podnikateľ až do momentu svojej registrácie za platiteľa DPH bez DPH.

Čo je obrat pre účely dane z pridanej hodnoty

Obratom sa rozumie hodnota dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, teda na Slovensku. Do tohto obratu sa nezahŕňa:

  • príležitostne dodaný hmotný a nehmotný majetok (napr. predaj firemného auta),
  • hodnota tovarov a služieb, ktoré sú od dane oslobodené, a to najmä: poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, služby verejnoprávnej televízie a rozhlasu a iné.

Príklad: Pavol Nový vlastní nebytový priestor v Bratislave, ktorý prenajíma za 4 500 eur mesačne, a to už od 1. 2. 2021. Je Pavol Novotný zdaniteľná osoba? Musí sa registrovať ako platiteľ DPH?

Odpoveď: Pavol Nový je zdaniteľná osoba, nakoľko vykonáva ekonomickú činnosť, a to prenajímanie majetku za účelom dosahovania príjmu. Pavol Nový má povinnosť sa registrovať pre DPH, nakoľko po úhrade 12. nájmu prekročí hranicu obratu, pri ktorom sa už zo zákona má povinne stať platiteľ DPH. Za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahne obrat vo výške 54 000 eur (12 × 4 500).

Sadzby DPH

Slovenská republika má len dve sadzby dane, a to zníženú sadzbu dane 10 % a základnú sadzbu dane 20 %. Veľká väčšina tovarov a služieb spadá pod sadzbu 20 %.

S 10 % sadzbou dane sa musí predávať, respektíve nakupovať napríklad: mäso, maslo, niektoré druhy zeleniny, ovocia, farmaceutické výrobky, antibiotiká, noviny, časopisy, knižky, kontaktné šošovky, niektoré druhy hygienických potrieb a iné.

V praxi to pre predávajúceho, platiteľa DPH, znamená, že si určí cenu, za ktorú chce svoj tovar predať (základ dane) a k tejto cene pripočíta 10 % respektíve 20 % (DPH). Celková cena, ktorú kupujúci predávajúcemu zaplatí, bude teda pozostávať z 2 položiek, a to základu dane a DPH.

Elementárny princíp fungovania DPH je pomerne jednoduchý. Každý platiteľ DPH predáva svoje služby, výrobky a tovar za cenu, ktorú chce zinkasovať ako svoju tržbu a ku každej takejto cene priráta sumu DPH, ktorú je povinný zo zákona o DPH odviesť štátu. Sumu DPH, ktorú má zinkasovať štát, teda uhrádzajú spotrebitelia svojimi nákupmi.

DPH na vstupe, výstupe a odpočet DPH

Každý platiteľ DPH má teda povinnosť predávať svoje služby a tovar (až na špecifické situácie) s DPH, avšak každý platiteľ DPH má taktiež nárok na tzv. odpočet DPH z nakúpených tovarov a služieb.

Máme napríklad predajcu kabeliek, ktorý je platiteľ DPH. Tento predajca kabeliek nakúpi tovar (kabelky) od veľkoobchodníka, pričom za 100 kusov kabeliek zaplatí 7 000 eur (základ dane) a 1 400 eur (DPH 20%). Predajca kabeliek predá 100 kusov kabeliek za 14 000 eur (základ dane) a 2 800 eur (DPH 20%). Máme teda daň na vstupe (nákupy) vo výške 1 400 eur a daň na výstupe (predaje) vo výške 2 800 eur. Od dane na vstupe (1 400 eur) odrátame daň na výstupe (2 800 eur) a výsledkom bude daň, ktorú je povinný predajca kabeliek odviesť štátu (−1 400 eur).

Iná osoba registrovaná pre DPH

Každá zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napríklad príspevková organizácia), ktorá nakúpi tovar z iného členského štátu, ktorého celková hodnota za kalendárny rok presiahne sumu 14 000 eur, je povinná registrovať sa ako iná osoba registrovaná pre daň na daňovom úrade, a to pred prijatím tovaru, ktorého hodnota prekročí 14 000 eur v kalendárnom roku.

Daňový úrad na základe žiadosti registruje podnikateľa ako inú osobu registrovanú pre DPH a pridelí mu identifikačné číslo. Toto identifikačné číslo musí podnikateľ uviesť svojmu dodávateľovi. Dodávateľ vystaví faktúru bez lokálnej (zahraničnej) DPH a DPH sa uhradí až na Slovensku.

Každá zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH a je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu (miesto dodania služby je na Slovensku) je taktiež povinná sa registrovať na daňovom úrade ako iná osoba registrovaná pre DPH a to ešte pred prijatím tejto služby zo zahraničia.

Tak, ako v prípade tovaru, aj v prípade služieb, zaregistruje daňový úrad na základe žiadosti podnikateľa ako inú osobu registrovanú pre DPH a pridelí mu identifikačné číslo. Toto identifikačné číslo podnikateľ uvedie svojmu dodávateľovi a dodávateľ vystaví faktúru bez lokálnej (zahraničnej) DPH. DPH sa opäť odvedie až na Slovensku podľa slovenských zákonov.

V tomto prípade, ak máme podnikateľa registrovaného ako inú osobu registrovanú pre DPH, nie je žiaden nárok na uplatnenie DPH z nákupov, ako tomu bolo pri platiteľovi DPH. Iná osoba registrovaná pre DPH nevystavuje faktúry s DPH. Princípom tejto registrácie je, aby tovary a služby, ktoré sú nakúpené z iných členských krajín boli zdanené slovenskou DPH.

Pokiaľ je podnikateľ registrovaný ako iná osoba registrovaná pre DPH, nesmie zabudnúť uviesť svojmu dodávateľovi svoje pridelené identifikačné číslo, inak mu dodávateľ nebude vedieť vystaviť faktúru bez lokálnej (zahraničnej) DPH.

Aké sú náležitosti daňového priznania k dani z pridanej hodnoty? Aké sú lehoty na podanie daňového priznania? To všetko sa dozviete v našom ďalšom článku.

Podobné články