MENU Zavrieť

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 15.9.2021
 • 6 minút čítania

Ako účtovnú závierku zostaviť? K akému dátumu sa zostavuje? Čakajú nás v tejto oblasti nejaké zmeny? Tieto a mnoho ďalších otázok sa pokúsime zodpovedať v nasledujúcom článku.

Koniec roka sa už blíži a o pár mesiacov nás opäť čaká obdobie daňových priznaní a účtovných závierok. Lehota pre zostavenie a podanie účtovnej závierky za rok 2021 ostáva momentálne nezmenená, a to do 31. 3. 2022 resp. 30. 6. 2022.

Čo je účtovná závierka?

Zákon o účtovníctve hovorí o účtovnej závierke ako o vernej a štruktúrovanej prezentácii skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Uvedené znamená, že účtovná závierka by mala sumarizovať všetko, o čom spoločnosť počas roka účtovala. Ide o premietnutie koncových stavov jednotlivých účtov v podvojnom účtovníctve do sumarizovanej a štruktúrovanej formy. Na základe tohto dokumentu si každý, pre koho je určený, vie pozrieť aký má spoločnosť napríklad pomer neuhradených pohľadávok a záväzkov, v akej hodnote spoločnosť vlastní majetok, aký výsledok hospodárenia spoločnosť za daný rok dosiahla atď.

Aké sú neoddeliteľné súčasti účtovnej závierky?

Účtovná závierka musí obsahovať:

 • identifikačné údaje spoločnosti,
 • deň, ku ktorému sa zostavuje,
 • deň, kedy sa zostavila,
 • obdobie za aké sa zostavuje,
 • iné doplňujúce údaje, ktoré stanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
 • podpisový záznam štatutára,
 • súvahu (účty aktív a pasív),
 • výkaz ziskov a strát (výnosy a náklady),
 • poznámky. 

Kto zostavuje účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve?

Obchodný zákonník ukladá povinnosť všetkým podnikateľom, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Účtovnú závierku teda musia zostavovať hlavne spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti a iné. Fyzická osoba – podnikateľ sa môže rozhodnúť účtovať v podvojnom účtovníctve, avšak na základe vlastného rozhodnutia – dobrovoľne.

Kedy sa zostavuje účtovná závierka?

Účtovná závierka sa zostavuje najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje. Pokiaľ je zdaňovacím obdobím spoločnosti kalendárny rok, účtovná závierka sa zostavuje k 31. 12. daného roka. V prípade, že je zdaňovacím obdobím spoločnosti hospodársky rok, účtovná závierka sa zostavuje k poslednému dňu hospodárskeho roka. Účtovná závierka sa teda zostavuje prevažne v období od 1. 1. do 30. 6. každého roka, presne ako daňové priznanie, nakoľko účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov sú neodlúčiteľné dokumenty a jeden na druhý odkazujú a nadväzujú.

Aké typy účtovnej závierky môžeme podať z časového hľadiska?

Riadna účtovná závierka sa podáva vždy za ucelený a ukončený kalendárny rok resp. hospodársky rok (12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov). Mimoriadnu účtovnú závierku zostavuje spoločnosť pri mimoriadnych udalostiach, ako je napríklad likvidácia spoločnosti alebo konkurz spoločnosti. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v priebehu účtovného obdobia pre potreby banky, investorov, prípadne pre iné interné účely. Najväčším rozdielom medzi riadnou, mimoriadnou a priebežnou závierkou je, že pri zostavení priebežnej závierky sa účtovné knihy spoločnosti neuzatvárajú.

Za aké obdobie sa zostavuje účtovná závierka?

V prípade, že sa jedná o riadnu účtovnú závierku, ktorá sa zostavuje za kalendárny rok, obdobie za ktoré sa zostavuje je január až december daného roka. Pokiaľ spoločnosť zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku, riadi sa osobitnými predpismi v závislosti od samotnej mimoriadnej situácie.

Aké typy účtovnej závierky môžeme podať z hľadiska veľkosti spoločnosti?

Zákon o účtovníctve nám zatrieďuje z hľadiska veľkosti spoločnosti do troch skupín:

 • mikro účtovná jednotka
  • celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
  • čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
  • priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.
 • malá účtovná jednotka
  • celková suma majetku presiahla 350 000 eur ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol 700 000 eur, alebo nepresiahol 8 000 000 eur,
  • priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 ale nepresiahol 50.
 • veľká účtovná jednotka
  • celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
  • priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

Je veľmi dôležité, aby sa spoločnosť zatriedila do správnej veľkostnej skupiny, nakoľko samotná štruktúra účtovnej závierky sa v závislosti od tohto líši.

Do jednotlivej veľkostnej skupiny sa spoločnosť môže zaradiť, ak spĺňa aspoň dve z podmienok, a to dve ucelené účtovné obdobia po sebe. Veľkostná skupina sa posudzuje vždy k prvému dňu účtovného obdobia a riadi sa tým celý rok. V prípade, že spoločnosť len čerstvo vznikla, zatriedi sa do veľkostnej skupiny podľa vlastného uváženia.

Kedy musí byť účtovná závierka overená audítorom?

Účtovná jednotka, ktorej majetok presiahol sumu 3 000 000 eur, čistý obrat presiahol sumu 6 000 000 eur a priemerný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 40, musí svoju účtovnú závierku overiť audítorom.

Zmena v roku 2022

V roku 2022 nastáva výrazná zmena v overení závierky audítorom. Závierku budú musieť dať overiť už len tie účtovné jednotky, ktoré sa od 1. 1. 2022 zatriedia ako veľká účtovná jednotka.

Aké operácie je potrebné vykonať pred zostavením samotnej závierky?

Deň, ku ktorému účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku, je zároveň aj deň, kedy zatvára účtovné knihy. Zatvoreniu účtovných kníh však predchádzajú tzv. záverečné operácie, ktoré sú najmä:

 • doúčtovanie všetkých účtovných prípadov, ktoré prislúchajú k danému obdobiu, a to najmä nevyfakturované dodávky, rezervy na nevyčerpané dovolenky atď.,
 • doúčtovanie opravných položiek (odpisy pohľadávok),
 • doúčtovanie dane z príjmov alebo dane z motorových vozidiel,
 • časovo rozlíšiť všetky náklady resp. výnosy, ktoré do daného roka nepatria,
 • skontrolovať správne účtovanie nákladov a výnosov,
 • vykonať inventarizáciu všetkých účtov.

Účtovná závierka sa podáva cez konto spoločnosti na finančnej správe, presne ako keď sa podáva daňové priznanie alebo akýkoľvek iný výkaz. Finančná správa posiela tieto údaje do registra účtovných závierok. Odtiaľto sa údaje dostanú aj na veľmi často medzi podnikateľmi skloňovaný FinStat.

Účtovnú závierku je možné podať schválenú alebo neschválenú. Čo to znamená? Valné zhromaždenie prípadne jediný spoločník, má na základe obchodného zákonníka povinnosť schváliť účtovnú závierku a výsledok hospodárenia. V prípade, že účtovná závierka bude schválená už v období, kedy ju spoločnosť podáva, uvedie dátum kedy bola schválená. V prípade, že účtovná závierka ešte neprešla schválením, nechá sa tento dátum ako neuvedený, a doplní sa neskôr. Tento dátum však musíte doplniť najneskôr do konca roka.

Účtovnú závierku nie je možné podávať ako opravnú ani dodatočnú. V prípade, že nastanú skutočnosti, ktoré zmenia údaje v už podanej účtovnej závierke, túto účtovnú závierku je potrebné podať nanovo.

Podobné články