MENU Zavrieť

Štátne nájomné bývanie: Pre koho je určené a aká bude výška nájomného?

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 17.8.2022
 • 7 minút čítania

V máji tohto roku schválila vláda dlho avizovaný zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Zámerom tohto zákona je umožniť našim obyvateľom cenovo dostupnejšie bývanie. V nadväznosti na tento zákon vláda schválila s účinnosťou od 1. 1. 2023 niekoľko noviniek v oblastiach dane z pridanej hodnoty, dane z príjmu a zákonníka práce. Aké sú podmienky nájomného bývania a aké zmeny nás v tejto súvislosti čakajú v oblasti daní?

Cenovo dostupné bývanie

Hlavným cieľom nájomného bývania je zabezpečiť širokej skupine obyvateľov cenovo dostupné nájomné bývanie. Dôležitým predpokladom pre úspech tejto politiky bývania je výstavba budov, ktoré budú slúžiť na tento účel. Vláda v tejto súvislosti pripravila balíček zmien v oblastí daní, ktoré budú podporovať výstavbu nájomných bytov a ich následný prenájom.

Nájomné bývanie z pohľadu prenajímateľa

Prenajímateľ môže byť len právnická osoba, ktorá spĺňa najmä tieto kritériá:

 • prenajímateľ nadobudol bytové domy do vlastníctva výstavbou,
 • prenajímateľ nadobudol bytové domy do vlastníctva kúpou alebo
 • investičný partner sa stal spoločníkom právnickej osoby, ktorá nadobudla bytové domy do vlastníctva výstavbou alebo kúpou a táto právnická osoba získala právne postavenie prenajímateľa,
 • táto právnická osoba má účtovné závierky overené štatutárnym auditom,
 • budova, ktorú prenajímateľ nadobudol alebo nadobudne do vlastníctva, je v súlade s projektom nájomného bývania schváleným agentúrou.

Nájomné bývanie z pohľadu nájomcu

Nájomcom môže byť len fyzická osoba, ktorá:

 • dovŕšila 18 rokov,
 • má trvalý, prechodný alebo iný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • nemá nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení,
 • nie je dlžníkom evidovaným v centrálnom registri exekúcií,
 • spĺňa ostatné podmienky, ktoré určí vláda vládnym nariadením.

Pri posudzovaní potencionálnych záujemcov sa bude prihliadať na priority vlády, a teda sa bude zameriavať pri žiadosti na:

 1. vybrané skupiny osôb, pre ktoré je získanie vlastného bývania nedostupné alebo ťažšie dostupné,
 2. vybrané profesie,
 3. vybrané vekové skupiny,
 4. vybrané príjmové skupiny,
 5. vybrané skupiny v osobitnom sociálnom postavení.

Výška nájomného

Výška nájomného bude regulovaná štátom. Formou vládneho nariadenia bude určená maximálna možná výška nájomného v závislosti od veku stavby, rozlohy, regiónu a ostatných parametrov.

Toto regulované nájomné nebude zahŕňať náklady na prevádzku, údržbu a opravy bytového domu. Maximálna možná výška nájomného sa bude raz ročne zvyšovať o mieru inflácie, a to vždy k 1. marcu.

Náležitosti bytu

Za byt sa považuje miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na funkcie bývania a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky, ak:

 • sa byt nachádza v bytovom dome,
 • podlahová plocha bytu je najmenej 27 m² a najviac 90 m²,
 • vybavenie bytu zodpovedá technickej norme alebo obdobnej technickej špecifikácii,
 • k bytu prislúcha balkón, terasa alebo lodžia,
 • povrchové úpravy bytu sú v konečnej úprave.

Zároveň platí, že podlahová plocha bytu je súčet plochy jeho miestností a príslušenstva bytu bez plochy terás, lodžií a balkónov.

Určením povinných náležitostí bytu sa vláda snaží zabezpečiť, aby tieto nehnuteľnosti dosahovali istý štandard, a predišlo sa tým rôznym špekuláciám s nehnuteľnosťami nevyhovujúcimi na bývanie.

Na všetky procesy, ktoré budú súvisieť s nájomným bývaním, ako napríklad prideľovanie bytov, schvaľovanie projektov na výstavbu, bude dohliadať tzv. agentúra. Úrad vlády a Ministerstvo financií Slovenskej republiky sú viazané zákonom o bývaní, že založia túto agentúru do 31. decembra 2022.

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2023

Doplnením zákona o dani z pridanej hodnoty sa zavádza druhá znížená sadzba DPH, a to vo výške 5 %.

Táto znížená sadzba DPH sa bude môcť uplatniť na:

 1. dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
 2. obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

Doplnením zákonníka práce sa zavádza „príspevok na štátom podporované nájomné bývanie“.

Výsledkom tejto novely je možnosť zamestnávateľa poskytnúť svojmu zamestnancovi príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. Výška tohto príspevku je stanovená v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac, ak je zamestnanec v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

V prípade, že má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas alebo tento zamestnanec nastúpi u zamestnávateľa v priebehu mesiaca, príspevok sa pomerne kráti.

V prípade, že má zamestnanec uzatvorený pracovný pomer u viacerých zamestnávateľov, príspevok na štátom podporované nájomné bývanie si môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa.

Pokiaľ je nájomná zmluva na štátom podporované bývanie na jeden byt uzatvorená medzi prenajímateľom a viacerými nájomcami, o príspevok môže žiadať len jeden z týchto nájomcov. Na jeden byt môže teda žiadať príspevok len jeden z nájomcov.

Poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované nájomné bývanie je možnosť, teda voľba zamestnávateľa. Zamestnávateľ nie je povinný tento príspevok vyplácať. Ak sa zamestnávateľ rozhodne príspevok poskytovať, nesmie tým nijakým spôsobom znevýhodňovať zamestnancov, ktorým bude tento príspevok vyplácať (napríklad nižšie platové ohodnotenie).

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2023

Doplnením zákona o dani z príjmov sa u zamestnanca oslobodzuje suma zamestnávateľom vyplateného príspevku na štátom podporované bývanie.

Poskytnutá suma príspevku sa bude považovať u zamestnanca za príjem oslobodený od dane z príjmu, avšak len do výšky, ktorú ustanovuje zákonník práce, a teda maximálne do sumy 360 eur na mesiac, respektíve najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu.

Zamestnancovi musí byť tento príspevok vyplatený v rámci jeho príjmov zo závislej činnosti a musia byť splnené všetky podmienky, ktoré bude po novom ustanovovať zákonník práce.

V prípade, že zamestnávateľ zamestnancovi poskytuje nepeňažné plnenie na ubytovanie alebo došlo k zámene zdaniteľnej mzdy zamestnanca s príspevkom, príjem sa nepovažuje za oslobodený.

Pre zamestnávateľa je príspevok poskytnutý v rozsahu a za podmienok určených zákonníkom práce ako daňovo uznateľný náklad.

Prečítajte si aj:

Podobné články