MENU Zavrieť

Pripravte sa dôkladne na podanie daňového priznania právnických osôb za rok 2021

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 16.2.2022
 • 7 minút čítania

V súvislosti s blížiacim sa termínom 31. 3. 2022 väčšina spoločností začala pracovať na vypracovaní svojho daňového priznania za rok 2021. Vedeli ste, že si lehotu na podanie daňového priznania môžete predĺžiť? Ste vôbec povinný podať daňové priznanie? Čo všetko musí daňové priznanie obsahovať? V nasledujúcom článku vám priblížime všetko dôležité, čo potrebujete vedieť k dani z príjmu právnických osôb za rok 2021.

Daňové priznanie právnických osôb upravuje zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

Kto je povinný podať daňové priznanie právnickej osoby?

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby je povinná podať každá právnická osoba (spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, akciová spoločnosť atď.), ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia a každá zahraničná právnická osoba, ktorá dosiahla zdroje príjmov na území Slovenska a tento príjem nepodlieha zrážkovej dani.

Kto nie je povinný podať daňové priznanie právnickej osoby?

Daňové priznanie právnickej osoby nemusia podať:

 • občianske združenia, ak dosiahli len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, oslobodené príjmy alebo príjmy, ktoré podliehajú zrážkovej dani,
 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ak dosiahli okrem príjmov podliehajúcich zrážkovej dani len príjmy oslobodené od dane,
 • daňovník, ktorý dosiahol len výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam a príjmy podliehajúce zrážkovej dani. 

Za aké obdobie sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie sa podáva za uplynulé zdaňovacie obdobie, pričom zdaňovacím obdobím môže byť:

 • Kalendárny rok, pričom každý daňovník má od svojho vzniku takto stanovené zdaňovacie obdobie.
 • Hospodársky rok, ktorý predstavuje obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. Spoločnosť, ktorá chce, aby jej zdaňovacím obdobím bol hospodársky rok, musí túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu.
 • Zákonom stanovené iné špecifické obdobie ako vyššie uvedené (úmrtie daňovníka, likvidácia spoločnosti atď.).

Do kedy je potrebné daňové priznanie podať (doručiť) na daňový úrad?

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Daňovník má zákonnú možnosť túto lehotu predĺžiť bez udania dôvodu o tri kalendárne mesiace, avšak musí v lehote do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia podať daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty. V prípade daňovníkov, ktorí dosahujú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, je možné túto lehotu predĺžiť rovnakým spôsobom až o 6 mesiacov.

V prípade, že posledný deň lehoty na podanie daňového priznania (31. 3. 2022, resp. 30. 6. 2022, resp. 30. 9. 2022) pripadne na víkend alebo deň pracovného pokoja, lehota na podanie pripadá na najbližší pracovný deň.

Príklad 1: Spoločnosť A s.r.o. bola založená 1. 1. 2019. Jej zdaňovacím obdobím je od jej vzniku kalendárny rok. Spoločnosť nedosahuje príjmy zo zahraničia. Za aké obdobie bude podávať Spoločnosť A s.r.o. daňové priznanie v roku 2022 za rok 2021? Môže podať daňové priznanie aj v neskoršej lehote?

Odpoveď: Spoločnosť A s.r.o. je povinná podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 do lehoty 31. 3. 2022. Spoločnosť A s.r.o. môže podať daňové priznanie aj v lehote do 30. 6. 2022, avšak musí do 31. 3. 2022 daňovému úradu oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Príklad 2: Spoločnosť B s.r.o. daňovému úradu oznámila, že jej zdaňovacím obdobím bude hospodársky rok a to obdobie od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021. Za aké obdobie bude podávať Spoločnosť B s.r.o. daňové priznanie a v akej lehote?

Odpoveď: Zdaňovacím obdobím spoločnosti B s.r.o. je obdobie od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021. Lehota na podanie daňového priznania spoločnosti B s.r.o. je 31. 1. 2022, pokiaľ neoznámi predĺženie lehoty.

Do kedy je potrebné daň zaplatiť?

Daňová povinnosť je splatná vždy do lehoty na podanie daňového priznania. V prípade, že daňovník oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, predlžuje sa automaticky na rovnaký dátum aj lehota splatnosti dane.

Daň vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Ako a kam je potrebné zaplatiť daň na úhradu?

Daň je potrebné uhradiť na číslo účtu daňovníka, ktoré mu pridelil daňový úrad pri vzniku. V prípade, že daňovník nevie dohľadať dokument, v ktorom daňový úrad toto číslo účtu oznámil a nevie ani vygenerovať platobnú inštrukciu cez svoje konto na portáli Finančnej správy SR, môže si toto číslo účtu jednoducho vygenerovať:

 • Na portáli Finančnej správy SR vyplní daňové identifikačné číslo daňovníka (DIČ), overovací kód z obrázku a po zakliknutí „Vyhľadať“ sa daňovníkovi zobrazí jeho osobný účet daňovníka.
 • V druhom kroku je potrebné z takto zisteného čísla účtu daňovníka vygenerovať číslo účtu v tvare IBAN, na ktoré už bude možné vykonať úhradu. Na pokladnica.sk daňovník vyplní predčíslie čísla účtu, ktoré je príslušné pre úhradu dane z príjmu právnickej osoby a do okna základné číslo účtu vloží svoj osobný účet daňovníka. Po zakliknutí „Generuj“ stránka zobrazí číslo účtu pre úhradu dane v tvare IBAN.

Predčíslie účtu pre daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku je 500224 a predčíslie účtu pre daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí je 500232.

Variabilný symbol pre úhradu dane z príjmov právnickej osoby so sídlom v tuzemsku za rok 2021 je 1700992021.

Z akej sumy sa vypočíta daň?

Suma dane sa vypočíta zo základu dane, ktorý je ponížený o daňovú stratu. Základ dane je veličina, ktorú daňovník vypočíta z výsledku hospodárenia pred zdanením, zvýšený o tzv. pripočítateľné položky a znížený o tzv. odpočítateľné položky v daňovom priznaní.

Pripočítateľnými položkami sú napríklad:

 • Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku.
 • Manká a škody presahujúce prijaté náhrady.
 • Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety, ktoré nespĺňajú zákonom stanovené podmienky pre ich uplatnenie v daňových výdavkoch.
 • Ostatné nedaňové náklady, ktoré daňovník nevie dostatočne obhájiť, ako náklady súvisiace s dosiahnutím príjmov.
 • Vybrané typy nákladov, ktoré sa stávajú daňovými až po ich zaplatení (účtovné, poradenské, právne a marketingové služby, nájomné, a iné).

Odpočítateľnými položkami sú napríklad:

 • Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy uplatnené v účtovníctve.
 • Oslobodené príjmy.
 • Sumy nákladov, ktoré sa stávajú daňovými až po ich zaplatení.

Aká je sadzba dane za rok 2021?

Sadzba dane je:

 • 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za dané zdaňovacie obdobie výnosy neprevyšujúce sumu 49 790 eur,
 • 21 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za dané zdaňovacie obdobie výnosy prevyšujúce sumu viac ako 49 790 eur,
 • 35 % z osobitého základu dane.

Dôležité riadky daňového priznania

 • riadok 1100 – výsledná daň na úhradu,
 • riadok 1101 – daňový preplatok,
 • riadok 1110 – daň na účely určenia výšky preddavkov pre nasledujúce zdaňovacie obdobie (platia sa len ak suma riadku 1110 prevyšuje sumu 5 000 eur).

Podobné články