MENU Zavrieť

Preddavková povinnosť na daň z príjmov: Komu vzniká a v akej výške sa platí?

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 5.10.2022
 • 5 minút čítania

Vzniká každej právnickej osobe povinnosť uhrádzať preddavky na daň? Kedy je preddavok na daň splatný? V akej výške sa platí?

Preddavkom na daň sa rozumie platba na daň z príjmu, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak ešte nie je známa výška dane za toto obdobie. Ide o obdobu úhrady preddavkových platieb za elektrinu či plyn. Počas roka uhrádzate preddavkové platby a až po skončení tohto roka, kedy je známa presná suma spotrebovanej elektriny či plynu, sa odpočítajú uhradené preddavky s reálnou spotrebou.

Čo je preddavok na daň?

Preddavok na daň z príjmov je platba na daň k aktuálne prebiehajúcemu zdaňovaciemu obdobiu, ktorú právnická osoba (ďalej už len „daňovník“) poukazuje daňovému úradu počas tohto zdaňovacieho obdobia. Po ukončení zdaňovacieho obdobia zostaví daňovník daňové priznanie, kde sa vypočíta celková daňová povinnosť, od ktorej sa odrátajú tieto uhradené preddavky na daň, pričom daňovník buď:

 • doplatí rozdiel, o ktorý celková daňová povinnosť prevyšuje uhradené preddavky,
 • požiada o vrátenie daňového preplatku, o ktorý bola výška uhradených preddavkov vyššia ako celková daňová povinnosť.

Povinnosť uhrádzať preddavky na daň z príjmov nevzniká každému daňovníkovi. Preddavková povinnosť na daň môže vznikať rovnako ako právnickým, tak aj fyzickým osobám.

Kedy daňovníkovi vzniká povinnosť uhrádzať preddavky na daň?

Povinnosť uhrádzať preddavky na daň vznikajú daňovníkovi v aktuálnom zdaňovacom období, ak jeho celková daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola vyššia ako 5000 eur. Táto celková daňová povinnosť sa vypočíta zo základu dane, ktorý je ponížený o daňovú stratu.

Ako sa vypočíta výška preddavkov na daň?

Výška preddavkov na daň za aktuálne zdaňovacie obdobie je závislá od výšky celkovej daňovej povinnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Výška preddavkov na daň sa pri právnických osobách platí:

 • štvrťročne, ak celková daňová povinnosť v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 5000 eur a nepresiahla 16 600 eur a vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, alebo
 • mesačne, ak celková daňová povinnosť v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 16 600 eur a vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Príklad:

Spoločnosť AZ s.r.o. zostavuje daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2021 dňa 30. 4. 2022 (spoločnosť podala oznámenie o odklad lehoty do 30. 6. 2022). Základ dane spoločnosti za toto zdaňovacie obdobie je vo výške 35 000 eur, pričom spoločnosť dosiahla za rok 2021 obrat 45 000 eur. Spoločnosť v tomto daňovom priznaní uplatňuje daňovú stratu vo výške 400 eur. Spoločnosť vznikla v roku 2021. Vznikne spoločnosti preddavková povinnosť v roku 2022? V akej výške bude spoločnosť uhrádzať preddavky?

Celková daňová povinnosť spoločnosti AZ s.r.o. je za rok 2021 vo výške 5 190 eur (35 000 základ dane - 400 odpočet daňovej straty * 15 % sadzba dane). Spoločnosť AZ s.r.o. musí v roku 2022 uhrádzať preddavky na daň, nakoľko daňová povinnosť za predchádzajúce obdobie je vyššia ako 5 000 eur. Spoločnosť AZ s.r.o. bude uhrádzať až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 297,50 eur.

Kedy sa uhrádzajú preddavkové platby na daň?

Lehota splatnosti preddavkov na daň za aktuálne prebiehajúce zdaňovacie obdobie je primárne závislá od toho, či daňovník uhrádza mesačné alebo štvrťročné preddavky a od toho, či už uplynula lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo nie.

 • Mesačné preddavky majú lehoty splatnosti vždy do konca príslušného mesiaca (31. 1., 28. 2., 31. 3. a tak ďalej).
 • Štvrťročné preddavky majú lehotu splatnosti vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok (31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.). Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Príklad:

Spoločnosti ZA s.r.o. vznikla na základe podaného daňového priznania za rok 2020 povinnosť uhrádzať štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 000 eur. Spoločnosť podala oznámenie o odklad lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 do 30. 9. 2022. Výsledkom daňového priznania za rok 2021 je celková daňová povinnosť vo výške 36 000 eur, čo bude predstavovať mesačné preddavky vo výške 30 000 eur (36 000/12). Ako bude spoločnosť v roku 2022 uhrádzať preddavky na daň?

Do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (rok 2021) uhrádza spoločnosť preddavky podľa poslednej známej daňovej povinnosti (rok 2020). Spoločnosť uhradí za 1. štvrťrok 2022 (do 31. 3.), 2. štvrťrok 2022 (do 30. 6.) a 3. štvrťrok 2022 (do 30. 9.) preddavok vo výške 2000 eur. Od októbra 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 (31. 3. 2023/ 30. 6. 2023/ 30. 9. 2023) bude spoločnosť uhrádzať preddavky na daň vo výške 3000 eur mesačne (31. 10., 30. 11., 31. 12., 31. 1., a tak ďalej).

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní.

Príklad:

Spoločnosť KK s.r.o., ktorá vznikla 26. 7. 2021 podala svoje prvé daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2021 do lehoty 30. 6. 2022, pričom výsledná celková daň za toto zdaňovacie obdobie bola vo výške 15 000 eur. Akým spôsobom bude spoločnosť KK s.r.o. v roku 2022 uhrádzať preddavky na daň?

Spoločnosť KK s.r.o. od januára 2022 do júna 2022 neuhrádza žiadne preddavky na daň. Od júla 2022 až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 bude spoločnosť uhrádzať mesačné preddavky na daň vo výške 1 250 eur. Zároveň je tento daňovník povinný v lehote do 31. 7. 2022 doplatiť preddavky na daň vo výške 7 500 eur (6 * 1 250).

Daňovník, ktorému nevznikla v predchádzajúcom zdaňovacom období preddavková povinnosť (na základe podaného daňového priznania za rok 2020 bola daň do 5000) nedopláca rozdiel preddavkov, ak mu podľa aktuálne podaného priznania vznikne povinnosť úhrad na preddavky na daň (daňová povinnosť za rok 2021 bude viac ako 5000).

Kto nie je povinný platiť preddavky na daň?

Existujú okolnosti, za ktorých daňovník nie je povinný uhrádzať preddavky na daň:

 • daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 5000 eur,
 • daňovník v likvidácii alebo v konkurze,
 • daňovník, ktorý vznikol v priebehu aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to až do lehoty na podanie prvého daňového priznania.

V prípade, že aktuálna preddavková povinnosť nekorešponduje s ekonomickými výsledkami spoločnosti, môže daňovník požiadať správcu dane o určenie preddavkov inak. Správca dane môže v opodstatnených prípadoch takejto žiadosti vyhovieť a určiť daňovníkovi inú výšku preddavkovej povinnosti.

Prečítajte si aj

Podobné články