MENU Zavrieť

Odvody zamestnanca pre rok 2021 – urobte si prehľad v sociálnom a zdravotnom poistení

 • Ing. Zuzana Kubaščíková, Ph.D.
 • 1.6.2021
 • 7 minút čítania

Každý zamestnanec a zamestnávateľ vie, že pracovný pomer sa spája s povinnosťou zvanou odvody. Pripravili sme si pre vás prehľad toho najdôležitejšieho z oblasti poistného do sociálnej aj zdravotnej poisťovne.

Z čoho sa vlastne skladá sociálne postenie

Sociálne poistenie upravuje Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. ,,Poistenec je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti.Sociálne poistenie sa platí mesačne a skladá sa z nasledujúcich poistení:

 • dôchodkové poistenie, t. j. starobné a invalidné poistenie,
 • starobné poistenie – je určené na vyplácanie dôchodkov v starobe ako sú napr. starobný dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok,
 • invalidné poistenie – je určené na vyplácanie invalidného dôchodku,
 • nemocenské poistenie – je určené pre prípad straty alebo zníženia príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva, materstva alebo potreby ošetrovania chorého člena rodiny,
 • úrazové poistenie – je určené na úhradu príspevkov v prípade poškodenia zdravia alebo úmrtia pri pracovnom úraze a chorobe z povolania,
 • poistenie v nezamestnanosti – je určené na zabezpečenie príjmu v prípade straty zamestnania, z tohto poistenia sa poskytujú dávky v nezamestnanosti,
 • garančné poistenie – je určené na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom a na uspokojovanie nárokov zamestnanca v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa,
 • poistenie do rezervného fondu solidarity – je určené na úhradu dávok v prípade škody v dôchodkových fondoch. 

Kto je povinný platiť sociálne poistenie?

Každý zamestnanec a zamestnávateľ je povinný platiť povinné sociálne poistenie. Zamestnávateľ odvádza povinné sociálne poistenie za zamestnanca, ktoré mu zráža zo mzdy. Poistné sa vypočítava samostatne z vymeriavacieho základu. Zamestnávateľ zasiela v prípade začiatku a konca poisteného vzťahu (a pri prípadných prerušeniach a zmenách) Registračný list za zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne, čím si plní oznamovaciu povinnosť.

Povinné sociálne poistenie zamestnanca vzniká dňom vzniku právneho vzťahu, kedy začne plynúť príjem zamestnancovi zo závislej činnosti a zaniká dňom ukončenia právneho vzťahu alebo smrťou zamestnanca.

Ako je to s vymeriavacím základom pre sociálne poistenie?

Minimálny vymeriavací základ nie je určený, ale nepriamo ho ohraničuje minimálna mzda, ktorá je v roku 2021 vo výške 623 € (pre plný pracovný úväzok a prvý stupeň náročnosti práce). Maximálny vymeriavací základ pre rok 2021 predstavuje (rovnako ako u samostatne zárobkovo činnej osoby) 7 644 €, čo je 7-násobok priemernej mesačnej mzdy v roku 2019, ktorá predstavuje sumu 1 092 €. Maximálny vymeriavací základ sa neuplatňuje pri úrazovom poistení.

Aké sú povinnosti zamestnanca a aké zamestnávateľa?

Sociálne poistenie sú povinní vypočítať, platiť a odvádzať:

 • zamestnanec vo výške určenej sadzbou poistného z príjmu dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci, pričom preddavok na poistné vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ,
 • zamestnávateľ vo výške určenej sadzbou poistného z príjmu každého zamestnanca dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Zamestnávateľ je povinný vykázať Sociálne poisťovni poistné za príslušný kalendárny mesiac na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov. Výkazy sa Sociálnej poisťovni predkladajú v  elektronickej forme.

Ako je to so zdravotným poistením?

Zdravotné poistenie je povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených zákonom o zdravotnom poistení č. 95/2002 Z. z. v.

Rozsah zdravotného poistenia upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Poistné na zdravotné poistenie sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania poistného a je závislé od skutočne dosiahnutého celoročného príjmu. V priebehu kalendárneho roka sa poistné platí formou preddavkov na poistné. Povinnosť platiť preddavky vzniká zamestnancovi dňom vzniku právneho vzťahu.

Kto je povinný platiť preddavky na zdravotné poistenie?

Každý zamestnanec a zamestnávateľ je povinný platiť preddavky na zdravotné poistenie. Zamestnávateľ odvádza povinné zdravotné poistenie za zamestnanca, ktoré mu zráža zo mzdy. Poistné sa vypočítava samostatne z vymeriavacieho základu. Zamestnávateľ zasiela v prípade začiatku a konca poisteného vzťahu (a pri prípadných prerušeniach a zmenách) Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie za zamestnanca do príslušnej zdravotnej poisťovne, čím si plní oznamovaciu povinnosť.

Vymeriavací základ zamestnanca na platenie preddavkov na zdravotné poistenie je plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za vykonávanú zárobkovú činnosť, t. j. príjem plynúci zo závislej činnosti.

Viete ako správne stanoviť výšku preddavku?

Preddavok na zdravotné poistenie sú povinní vypočítať, platiť a odvádzať:

 • zamestnanec vo výške určenej sadzbou poistného z príjmu dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci, pričom preddavok na poistné vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ,
 • zamestnávateľ vo výške určenej sadzbou poistného z príjmu každého zamestnanca dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Zamestnávateľ je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac na tlačive Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa. Výkazy sa príslušnej zdravotnej poisťovni predkladajú v elektronickej forme.

Poistenie sa platí v mesačných preddavkoch, u zamestnanca predstavuje zdravotné poistenie len 4% z vymeriavacieho základu a ak je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50%, potom zdravotné poistenie predstavuje 2% z vymeriavacieho základu. Zamestnávateľ za zamestnanca odvádza zdravotné poistenie vo výške 10% z vymeriavacieho základu a ak je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50%, potom zdravotné poistenie predstavuje 5% z vymeriavacieho základu.

Preddavok zamestnanca je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmu zamestnanca. Vymeriavacím základom sa rozumejú všetky príjmy, z ktorých sa odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti. Minimálna výška vymeriavacieho základu je 623 € (pre plný pracovný úväzok a prvý stupeň náročnosti práce), čo predstavuje minimálnu mzdu v roku 2021. Maximálny vymeriavací základ v súčasnosti nie je stanovený (do roka 2017 bol stanovený aj maximálny vymeriavací základ najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu).

Ročné zúčtovanie za vás vykoná zdravotná poisťovňa

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonáva za zamestnancov príslušná zdravotná poisťovňa do 30. septembra príslušného roku, resp. do 31. októbra za osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

V tabuľke nižšie sú uvedené percentuálne hodnoty odvodového zaťaženie v Slovenskej republike. Odvodový systém v súčasnosti v Slovenskej republike nasledujúce odvody do Sociálnej a zdravotnej poistovne.

Tabuľka Odvodové zaťaženie zamestnanca:

Druh poistenia Poistné (odvody) v %
Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 1,4 1,4
Invalidné poistenie 3 3
Starobné poistenie 4 14
Poistenie v nezamestnanosti 1 1
Úrazové poistenie - 0,8
Garančné poistenie - 0,25
Zdravotné poistenie 4 (2) 10
Rezervný fond solidarity - 4,75
Spolu 13,4 35,2

 

Aké podmienky majú dôchodcovia, študenti alebo tí s nepravidelným príjmom?

V prípade starobných dôchodcov a študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študenta, pri nepravidelných príjmoch a pri príjmoch konateľa a spoločníka s.r.o. je odvodové zaťaženie odlišné. Niektorí zamestnanci sú vylúčení z povinnosti platiť poistné v nezamestnanosti alebo odvody na invalidné poistenie (osoby s priznaným dôchodkom, či už starobným alebo invalidným), rovnako za nich tieto odvody neplatí ani zamestnávateľ. Taktiež je možné využiť za určitých podmienok odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných.

Uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

V prípade zdravotného poistenia je možné si uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie u zamestnancov pracujúcich na základe pracovného alebo iného obdobného pomeru. Po splnení určitých podmienok si môže zamestnanec znížiť vymeriavací základ pre výpočet zdravotného poistenia u tých zamestnancov, ktorých mesačný príjem je nižší ako 570 €. Keďže v súčasnosti je minimálna mzda vyššia ako táto hranica, tak sa možnosť uplatnenia odpočítateľnej položky vzťahuje iba na zamestnancov pracujúcich na skrátený úväzok.

Podobné články