MENU Zavrieť

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 21.12.2022
 • 6 minút čítania

Nezdaniteľné časti základu dane sa týkajú všetkých fyzických osôb. Ide o veľmi dôležitú tému pre každého pracujúceho občana, a to bez ohľadu nato, či ide o zamestnanca, živnostníka, konateľa s odmenou alebo akúkoľvek inú osobu, ktorá dosahuje na Slovensku príjem. Prinášame prehľad toho, čo vlastne znamená nezdaniteľná časť základu dane, v akých sumách si budete môcť v roku 2023 znížiť svoj základ dane a za akých podmienok.

Čo je nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľnú časť základu dane upravuje § 11 zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Nezdaniteľná časť základu dane je čiastka, o ktorú sa daňovníkovi znižuje základ dane, a teda z tejto čiastky daňovník neplatí žiadnu daň z príjmu.

V roku 2023 bude možné uplatniť tri nezdaniteľné časti základu dane:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela,
 • nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, a to vrátane príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

Sumy nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželku sa menia každý rok a sú priamo závislé od výšky životného minima, ktorá bola platná k 1. 1. daného roka.

Životné minimum sa mení vždy k 1. 7. a je zverejnené na webových stránkach ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre nezdaniteľné časti základu dane za rok 2023 bude kľúčové životné minimum platné od 1. 1. 2022 vo výške 234,42 eur, nakoľko táto suma bude platná k 1. 1. 2023.

Nezdaniteľné časti základu dane je možné uplatniť len na takzvané aktívne príjmy. Medzi takéto príjmy patria:

 • príjem zo závislej činnosti (§ 5),
 • príjem z podnikania ako napríklad poľnohospodárska výroba alebo živnosť (§ 6 ods. 1),
 • príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti ako napríklad z vytvorenia diela, z činnosti športovca, znalca, tlmočníka (§ 6 ods. 2).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je priamo závislá od základu dane (príjem – výdaj), ktorý daňovník dosiahne zo všetkých svojich aktívnych príjmov za celý rok 2023.

Vykázaná výška základu dane za celý rok Ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane
základ dane nižší alebo rovný sume 21.754,18 eur 4.922,82 eur (410,24 eur/mesiac)
základ dane vyšší ako 21.754,18 eur 10.361,36 eur – ¼ základu dane

Pokiaľ je základ dane vyšší ako 21.754,18 eur a výsledkom výpočtu ročnej výšky nezdaniteľnej časti základu dane je nula alebo záporné číslo, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule, teda daňovník nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

V prípade, že bol daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) poberateľom dôchodku (starobný, predčasný, výsluhový a iné) alebo bol daňovníkovi priznaný dôchodok spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, môže si nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane na daňovníka a vyplatenou sumou dôchodku.

Možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka závisí od typu aktívneho príjmu:

 1. Daňovník, ktorý dosahuje príjem len zo zamestnania (príjem zo závislej činnosti) si môže nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatniť mesačne alebo ročne. Periodicitu uplatňovania uvedie daňovník vo vyhlásení, ktoré vypĺňa svojmu zamestnávateľovi pri nástupe do práce. V prípade, že sa daňovník rozhodne pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne, bude mu uplatnená v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní. Pokiaľ má daňovník uzatvorených viacero pracovných pomerov, nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa.
 2. Daňovník, ktorý dosahuje príjem z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti si môže nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť len raz ročne v daňovom priznaní.

V prípade, že daňovník v roku 2023 predpokladá dosiahnutie vyšších príjmov, je potrebné zvážiť uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane mesačne (pri pracovnom pomere). Pokiaľ by došlo k mesačnému uplatneniu a po sčítaní príjmov za celý rok by bol základ dane vyšší ako 21.754,18 eur, daňovník bude musieť daň doplatiť.

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela / manželku

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela sa môže uplatniť len raz ročne v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane. Na to, aby vznikol nárok na uplatnenie, je potrebné spĺňať nasledovné podmienky:

 • manželia musia byť zosobášení (uvedené znamená, že nepostačuje byť druh / družka a iné),
 • manželia žijú v spoločnej domácnosti,
 • manžel alebo manželka sa v danom zdaňovacom období staral/a o vyživované maloleté dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti (dieťa do 3 respektíve 6 rokov) alebo v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím.

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane za každý mesiac, na začiatku ktorého boli splnené vyššie uvedené podmienky, a to vo výške 1/12 ročnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela.

Výška, v ktorej si môže daňovník túto čiastku uplatniť, závisí od vykázaného základu dane daňovníka dosiahnutého za celý rok a od vlastného príjmu manželky/manžela:

Vykázaná výška základu dane za celý rok Vlastný príjem manžela / manželky za celý rok Ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela
základ dane nižší alebo rovný sume 41.445,46 eur 0 eur 4.500,86 eur
základ dane nižší alebo rovný sume 41.445,46 eur nižší ako 4.500,86 eur 4.500,86 eur – príjem manželky
základ dane nižší alebo rovný sume 41.445,46 eur vyšší ako 4.500,86 eur 0 eur
základ dane vyšší ako 41.445,46 eur 0 eur 14.862,23 – ¼ základu dane daňovníka
základ dane vyšší ako 41.445,46 eur 0,01 eur a viac 14.862,23 – ¼ základu dane daňovníka – príjem manželky/manžela

Vlastným príjmom manželky / manžela nie je daňový bonus, zamestnanecká prémia, štátne sociálne dávky (rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a iné), zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť alebo štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie. Materská, nemocenská dávka a podobne sa považujú za vlastný príjem.

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na dôchodkové sporenie

Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť len raz ročne v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane, a to vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov daňovníka (nie zamestnávateľa) v úhrne najviac do výšky 180 eur.

Príspevkom na dôchodkové sporenie sa rozumie príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie  
(III. pilier / DDS), príspevok  na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a podobne. Zároveň musí byť splnené, že príspevky zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu alebo na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte podľa osobitného predpisu a daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá by nespĺňala vyššie uvedené podmienky.

Pozrite si naše účtovné systémy.

Prečítajte si aj:

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Podobné články