MENU Zavrieť

Mzda a všetky jej náležitosti: Ako sa vyznať vo výplatnej páske?

  • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
  • 9.11.2022
  • 8 minút čítania

Stratili ste sa v pojmoch hrubá mzda, čistá mzda, odvody za zamestnávateľa, daň zo závislej činnosti a mnoho iného? Aké údaje sú pre vás dôležité? Ktorá suma sa uvádza na pracovnej zmluve? Ako má vyzerať výplatná páska?

Čo je čistá mzda?

Čistá mzda predstavuje sumu, ktorú zamestnanec obdrží na svoj bankový účet, prípadne v hotovosti, za ním odvodenú prácu pre zamestnávateľa. Táto suma je očistená o všetky odvody (zdravotné a sociálne poistenie) a o daň zo závislej činnosti.

Do výpočtu čistej mzdy môžu vstúpiť ešte položky ako napríklad daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka alebo príspevok do III. piliera (DDS – doplnkové dôchodkové sporenie).

Čo je hrubá mzda?

Hrubá mzda predstavuje sumu, ktorú zamestnávateľ zaplatí zamestnancovi za odpracovanú prácu, pričom táto suma nie je očistená o daň či odvody na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré si platí zamestnanec zo svojej mzdy. Hrubá mzda teda predstavuje tarifu zamestnanca, za ktorú pracuje pre zamestnávateľa.

V pracovnej zmluve sa uvádza hrubá mzda za odpracovaný mesiac, prípadne za odpracovanú hodinu. Veličina hrubej mzdy je veľmi dôležitá, nakoľko sa z nej vypočítava výška dane a odvodov.

Vzorec hrubej mzdy:

HRUBÁ MZDA = čistá mzda + odvody za zamestnanca + daň zo závislej činnosti

Čo je superhrubá mzda?

Superhrubá mzda alebo aj celková cena práce predstavuje celkové náklady zamestnávateľa na zamestnanca, teda koľko zamestnávateľa stojí daný zamestnanec. Do celkovej ceny práce vstupujú odvody za zamestnávateľa, ktoré sú momentálne vo výške 35,2 %.

Superhrubú mzdu si vie zamestnávateľ jednoducho vypočítať ako hrubú mzdu krát 35,2 %. Celkovú cenu práce za daného zamestnanca by mal vedieť každý zamestnávateľ ešte pred zverejnením pracovnej ponuky, aby hrubá mzda plus odvody za zamestnávateľa nepresahovali prínos zamestnanca spoločnosti.

Vzorec superhrubej mzdy:

SUPERHRUBÁ MZDA = hrubá mzda + odvody za zamestnávateľa

Mzdy môžete jednoducho spracovať v mzdových a personálnych systémoch od spoločnosti Seyfor.

Odvody na zdravotné a sociálne poistenie za zamestnanca

Každý občan (fyzická osoba) Slovenskej republiky je už od svojho narodenia poistený na zdravotné postenie. Kým však fyzická osoba nedosahuje príjem (deti, študenti, uchádzači o zamestnanie evidovaní na úrade práce a iní), je poistencom štátu a neuhrádza žiadne mesačné poistné, respektíve preddavky na zdravotné poistenie.

Ak sa občan zamestná, a teda začne dosahovať príjem, stráca status poistenca štátu a je povinný uhrádzať zo svojej mzdy mesačné preddavky na zdravotné poistenie. Toto poistenie sa mu vypočíta a strhne z jeho hrubej mzdy. Poistné zráža a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ.

Výška zdravotných odvodov zamestnanca je momentálne vo výške 4 % z hrubej mzdy. V prípade zamestnanca so zdravotným postihnutím je výška zdravotného poistenia vo výške 2 % z hrubej mzdy.

Ako spomíname vyššie, mesačne sa uhrádzajú preddavky na zdravotné poistenie. Každý rok vykonáva zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, kde vypočíta výšku poistného zo všetkých dosiahnutých príjmov a odpočíta uhradené preddavky.

Výsledkom ročného zúčtovania môže byť preplatok, nedoplatok alebo sa výška poistného bude rovnať výške uhradených preddavkov.

Napríklad: Nedoplatok môže vzniknúť, ak má zamestnanec popri zamestnaní živnosť, za ktorú v danom roku neuhradil žiadne preddavky na zdravotné poistenie. Preddavky na zdravotné poistenie sa teda platili len k príjmu zo závislej činnosti a nie k príjmu zo živnosti, čo sa prejaví vo výsledku ročného zúčtovania ako nedoplatok na zdravotnom poistení.

Sociálne poistenie nevzniká od narodenia, ale až v momente, kedy občan začne dosahovať príjem. V prípade závislej činnosti, teda zamestnania, sa platí každý mesiac z hrubej mzdy, a to vo výške 9,4 %. Sociálne poistenie zatiaľ nepodlieha žiadnemu ročnému zúčtovaniu ale zrazením a odvedením zo mzdy sa považuje za vysporiadané.

Odvody zamestnanca je povinný platiť každý zamestnanec zo svojej mzdy. Tieto odvody mu vysporiada a odvedie zamestnávateľ.

Odvody na zdravotné a sociálne poistenie za zamestnávateľa

Každý zamestnávateľ je povinný odviesť zdravotné a sociálne odvody aj za seba ako za zamestnávateľa. Rozdiel medzi tým, čo si platí zamestnanec zo svojej mzdy a čo je povinný platiť zamestnávateľ, je napríklad v garančnom poistení v prípade sociálneho poistenia.

Garančné poistenie je prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa, a teda zamestnanec na neho neprispieva. Ide o druh poistenia, ktoré má zamestnávateľ povinnosť uhrádzať a chráni tým zamestnanca. Odvody zamestnávateľa sú momentálne vo výške 35,2 % a vypočítajú sa z hrubej mzdy zamestnanca.

Daň zo závislej činnosti

Daň zo závislej činnosti si platí výhradne zamestnanec. Daň zamestnancovi vypočíta a odvedie daňovému úradu zamestnávateľ, tak ako je to aj v prípade odvodov na jednotlivé poistenia.

Výška dane predstavuje 19 %, respektíve 25 % pri vyšších príjmoch, zo základu dane. Základ dane sa vypočíta tak, že od hrubej mzdy sa odpočítajú odvody zamestnanca a prípadne nezdaniteľná časť základu dane.

Výška dane sa nepočíta z hrubej mzdy, ale zo základu dane.

Zamestnanec odvádza mesačne preddavky na daň rovnako, ako v prípade zdravotného poistenia. Po ukončení kalendárneho roka, pri vysporiadaní celkových príjmov zamestnanca, respektíve fyzickej osoby (formou daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane), sa vypočíta celková daňová povinnosť a odpočítavajú sa uhradené preddavky na daň.

Nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane prestavuje sumu, z ktorej zamestnanec neodvádza daň z príjmu. Je to teda taká čiastka z príjmu zamestnanca, ktorú mu daňový úrad nezdaní. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka predstavuje 21,0-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Keďže suma životného minima k 1. 1. 2022 je stanovená vo výške 218,06 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje pre rok 2022 sumu 4 579,26 eura. V prípade dosiahnutia vyšších príjmov (základ dane vyšší ako 20 235,97 eur) sa nezdaniteľná čiastka kráti, prípadne neuplatňuje.

Zamestnanec si nezdaniteľnú časť základu dane môže uplatniť mesačne alebo ročne. Pokiaľ by si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane mesačne, má nárok uplatniť jednu dvanástinu zo sumy 4 579,26 eur, teda sumu vo výške 381,61 eur.

Ak by sa zamestnanec rozhodol uplatniť túto čiastku až v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane, uplatní si celú čiastku naraz vo výške 4 579,26 eur.

Vo výplatnej páske nájdete všetky potrebné údaje a veličiny. Účtovný softvér VEMA ponúka niekoľko variant výplatných lístkov. Ukážeme si jeden z nich a tiež to, kde sa v ňom nachádzajú jednotlivé dôležité údaje.

Prečítajte si aj:

Podobné články