MENU Zavrieť

Máte prehľad v transferovom oceňovaní?

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 27.4.2022
 • 8 minút čítania

Proces transferového oceňovania sa dotýka množstva podnikateľov, no väčšina z nich o tom ani nevie. Môže ísť napríklad o finančnú pôžičku spoločnosti alebo predaj firemného vozidla blízkej osobe a už ste povinný sa touto témou bližšie zaoberať. Čo je vlastne transferové oceňovanie? Aké povinnosti z neho vyplývajú a koho sa táto téma dotýka?

Transferové oceňovanie upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724.

Čo je transferové oceňovanie?

Transferové oceňovanie je postup určenia ceny pri kontrolovanej transakcii medzi závislými osobami. Tento postup oceňovania by mal zabezpečiť, aby sa predišlo umelému znižovaniu základu dane, respektíve daňovej povinnosti. Ide teda o taký proces, ktorým sa zabezpečí predaj tovaru, služby alebo majetku za reálnu trhovú hodnotu.

Čo je to kontrolovaná transakcia?

Kontrolovanou transakciou sa rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami. Z týchto dvoch alebo viacerých závislých osôb musí byť aspoň jedna osoba:

 • daňovníkom s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu, príjem z použitia diela atď.,
 • právnickou osobou, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) zo svojej podnikateľskej činnosti,
 • právnickou osobou, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z nakladania s majetkom.

Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje príjem fyzickej osoby plynúci z prenájmu, ak nehnuteľnosť nie je zaradená v obchodnom majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na súkromné účely.

Podľa najnovšieho usmernenia Finančnej správy kontrolovanou transakciou nie je ani výkon závislej činnosti.

Zákon definuje čo je kontrolovanou transakciou, a teda všetky transakcie, ktoré túto definíciu nespĺňajú sú považované za nekontrolované transakcie a nie je potrebné transferové oceňovanie. Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.

Kto sú závislé osoby?

Závislou osobou sa rozumie:

 • Blízka osoba podľa Občianskeho zákonníka – ide o príbuzných v priamom rade ako súrodenec, manžel, deti, rodičia alebo iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktoré sú si blízke a ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z týchto dvoch osôb, dôvodne pociťovala aj tá druhá osoba ako vlastnú ujmu.
 • Ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt – rozumie sa tým účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby, respektíve subjektu alebo vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby prípadne jej blízkej osoby.
 • Osoby alebo subjekty, ktoré sú na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku

Príklad na kontrolovanú transakciu:

 1. Živnostník nakupuje a predáva kávovary. Brat živnostníka je jediným konateľom a spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá nakupuje a predáva rozličný tovar. Spoločnosť sa rozhodla nakupovať tovar (kávovary) od živnostníka. Táto transakcia sa bude považovať za kontrolovanú transakciu, a teda bude podliehať transferovému oceňovaniu, nakoľko ide o zdaniteľný obchod medzi dvomi podnikateľskými subjektami, ktoré sú závislé osoby.
 2. Jediný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným si požičia od tejto s.r.o. financie v celkovej výške 20 000 eur. Táto transakcia sa bude považovať za kontrolovanú transakciu, a teda úrok z tejto pôžičky by mal odpovedať reálnemu trhovému úroku.
 3. Jediný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným sa rozhodne predať firemné vozidlo svojej manželke. Táto transakcia sa bude považovať za kontrolovanú transakciu, nakoľko manželia sú blízke osoby.

Príklad na nekontrolovanú transakciu:

 1. Fyzická osoba nepodnikateľ predáva svoje súkromné vozidlo svojmu bratovi, taktiež súkromnej osobe nepodnikateľovi. Táto transakcia sa bude považovať za nekontrolovanú, nakoľko nie sú splnené podmienky kontrolovanej transakcie.
 2. Živnostník, ktorý predáva a nakupuje kávovary, predá svojmu susedovi súkromnej osobe nepodnikateľovi kávovar. Táto transakcia sa bude taktiež považovať za nekontrolovanú transakciu.
 3. Transferové oceňovanie má zabezpečiť, aby transakcie vykonávané medzi závislými osobami prebiehali za podmienok, ako keby si tieto osoby neboli blízke, a teda aby nedošlo k úmyselnému znižovaniu dane.

Transferové oceňovanie má zabezpečiť, aby transakcie vykonávané medzi závislými osobami prebiehali za podmienok, ako keby si tieto osoby neboli blízke, a teda aby nedošlo k úmyselnému znižovaniu dane.

Dokumenty transferového oceňovania

Uskutočnenie kontrolovanej transakcie sprevádzajú dokumenty transferového oceňovania. Tieto dokumenty preukazujú, že boli dodržané reálne trhové podmienky a ceny, a teda, že obchod bol uskutočnený ako medzi nezainteresovanými osobami. Celá dokumentácia je spracovaná na princípe porovnávania kontrolovanej transakcie s obdobnou transakciou, ktorá sa uskutočňuje medzi dvomi nezávislými osobami.

Obsah transferovej dokumentácie určuje Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Typy transferovej dokumentácie

úplná – vedie sa pri:

 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách,
 • cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť a hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur,
 • významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu,
 • kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia,
 • kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu dane alebo úľavu na dani.

základná – vedia sa pri:

 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách, pričom celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur,
 • kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 eur,
 • významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani,
 • nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.

skrátená – vedie sa napríklad pri:

 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa zákona o účtovníctve,
 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov,
 • nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Pokiaľ kontrolovaná transakcia nespadá do žiadnej kategórie transferovej dokumentácie, povinnosť viesť transferovú dokumentáciu sa považuje za splnenú podaným a riadne vyplneným daňovým priznaním – III.časť – tabuľka I daňového priznania právnickej osoby respektíve označenie ekonomického, personálneho alebo iného prepojenia v daňovom priznaní typ B fyzickej osoby.

Podobné články