MENU Zavrieť

Dotácie na energie pre podnikateľov: Kto môže žiadať o preplatenie nákladov?

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 7.12.2022
 • 6 minút čítania

Vojna na Ukrajine zasiahla celý svet, čo sa momentálne prejavuje najmä v energetickej kríze, ktorá trápi Slovensko. Ceny platieb za plyn a elektriku vzrástli o stovky percent, čo je pre niektorých podnikateľov likvidačné. Ministerstvo hospodárstva sa rozhodlo reagovať na tento stav formou dotácií na tieto dve komodity. V akej výške sa dotácia bude poskytovať? Ako podať žiadosť o dotáciu?

Podnikatelia o dotáciu na plyn a elektrinu môžu aktuálne požiadať za mesiace august a september 2022, pričom lehota na podanie žiadosti je do 22. 12. 2022. 

Kto môže požiadať o dotáciu

Oprávneným žiadateľom o dotáciu je subjekt, respektíve podnik, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho veľkosť, právny status či spôsob financovania a spĺňa najmä nasledovné:

 • subjekt má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • subjekt nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • voči subjektu nie je vedený výkon rozhodnutia,
 • subjekt neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
 • subjekt má uhradené všetky záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni,
 • voči subjektu sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 • subjekt nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 • subjekt nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Oprávneným žiadateľom o dotáciu nie je podnik, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny a plynu v období august a september 2022, a oprávneným žiadateľom taktiež nie je úverová alebo finančná inštitúcia, ktorá spadá pod štatistickú klasifikáciu SK NACE Rev. 2 – Skupina 64.1 – 66.3.

Oprávneným žiadateľom rovnako nie je:

 • podnik, na ktorý sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala EÚ,
 • osoby, subjekty alebo orgány konkrétne uvedené v právnych aktoch, ktorými sa tieto sankcie ukladajú,
 • podniky vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ alebo
 • podniky pôsobiace v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ, keďže pomoc by marila ciele príslušných sankcií.

Žiadateľ o dotáciu musí byť zároveň koncovým odberateľom elektriny a plynu. Žiadosť o dotáciu teda nemôžu žiadať napríklad spoločnosti, ktoré nakupujú plyn a elektrinu za účelom ďalšieho predaja.

V akej výške sa poskytuje dotácia

Vláda v mesiaci november 2022 určila strop ceny plynu a elektrinu pre firmy, pričom stanovila nasledovné ceny:

elektrina 199 eur bez DPH / megawatthodina
plyn 99 eur bez DPH / megawatthodina

Dotácia sa poskytne vo výške 80 % zo zaplatenej čiastky nad rámec zastropovaných cien. Minimálna výška dotácie v žiadosti musí presiahnuť 50 eur. Maximálna výška dotácie v žiadosti predstavuje sumu 500 000 eur, čo je zároveň aj maximálna celková výška pomoci, ktorú môže prijať hospodárska jednotka. Hospodárskou jednotkou sa rozumejú všetky subjekty, ktoré túto jednotku tvoria. Maximálna celková výška pomoci sa teda nesčítava na jedno IČO ale za všetky subjekty, ktoré tvoria hospodársku jednotku, ktorá čerpá predmetnú dotáciu.

  Maximálna celková výška pomoci na hospodársku jednotku
Hospodárska jednotka pôsobiaca v poľnohospodárskej prvovýrobe 250 000 eur
Hospodárska jednotka pôsobiaca v sektore rybolovu a akvakultúry 300 000 eur
Hospodárska jednotka pôsobiaca v inom sektore ako vyššie uvedené 500 000 eur

Príklad:

Spoločnosť AZ s.r.o., ktorá sa venuje predaju oblečenia, obdržala za mesiac august a september 2022 faktúru od dodávateľa elektriny za spotrebu elektrickej energie vo výške 5 300 eur, pričom spotrebovala 18 megawatthodín. Spoločnosť AZ s.r.o. netvorí so žiadnou inou spoločnosťou hospodársku jednotku a doteraz nečerpala žiadne dotácie. V akej výške môže spoločnosť čerpať dotáciu? 

Cena elektrickej energie za 18 megawatthodín pri zastropovanej sadzbe je v sume 3 582 eur (18*199 eur bez DPH). Spoločnosť teda zaplatila o 1 718 eur nad rámec zastropovanej ceny (5 300-3 582). Dotácia sa poskytuje vo výške 80 % z týchto navýšených nákladov, čo v prípade spoločnosti AZ s.r.o. znamená, že má nárok na dotáciu vo výške 1 374,40 eur (80 % z 1 718).

Ako podať žiadosť o dotáciu a aké sú náležitosti žiadosti

O dotáciu je možné požiadať výhradne elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na portály www.slovensko.sk. Lehota na podanie takto podaného elektronického dokumentu je pre obdobie august a september 2022 stanovená do 22. 12. 2022.

Postup podania žiadosti o dotácie na elektrinu a plyn:

 1. Oprávnená osoba na podanie žiadosti sa prihlási do elektronickej schránky spoločnosti, ktorá je žiadateľom o dotáciu.
 2. Po prihlásení je potrebné v sekcii „nájsť službu“ vyhľadať formulár: „Podávanie žiadosti o preplatenie nákladov na energie (elektrina, plyn)“.
 3. Po vyhľadaní formulára je potrebné zvoliť možnosť „služba“. Žiadateľ bude automaticky presmerovaný na samotnú žiadosť.
 4. Na prvej a druhej strane žiadosti sa vypĺňajú základné identifikačné údaje o žiadateľovi, pričom postačí zadať IČO spoločnosti a formulár si doplní všetky potrebné dáta. V prípade, žeby nastal technický problém, prípadne by bol niektorý doplnený údaj nekorektný, je možné ho prepísať manuálne.
 5. Na tretej strane sa uvádza, kto za spoločnosť podáva žiadosť (konateľ, zástupca podnikateľa, prípadne iné).
 6. Na štvrtej strane je potrebné uviesť, čo je predmetom podnikania spoločnosti (SK NACE), veľkosť podniku, email a bankové spojenie v tvare IBAN.
 7. Na piatej strane je potrebné uviesť, či je žiadateľ súčasťou hospodárskeho celku alebo nie.
 8. Na šiestej strane žiadateľ vyberie, či žiada o dotáciu na elektrinu, plyn alebo na oboje.
 9. V prípade, že sa žiada o dotáciu na elektrinu, na siedmej strane, žiadateľ vypĺňa nasledovné údaje:
  • EIC kód (ide o 16 miestny kód odberného miesta, ktorý sa nachádza na faktúre za elektrinu),
  • názov dodávateľa energie,
  • IČO dodávateľa energie,
  • kraj odberného miesta,
  • spotrebu energie v megawatthodinách,
  • cena za 1 megawatthodinu (uhradená suma za elektrinu / spotrebovaná energia v megawatthodinách).
 10. V prípade, že žiadateľ žiada o dotáciu na plyn, uvádza na ôsmej strane žiadosti rovnaké údaje ako pri elektrine len namiesto EIC kódu, uvádza POD kód, ktorý ma 20 znakov a je uvedený na faktúre za plyn.
 11. Na deviatej strane formulár prepočíta sumu dotácie a v prípade, že už bola čerpaná iná pomoc, je potrebné uviesť čiastku tejto čerpanej pomoci.
 12. Desiata strana sa vypĺňa v prípade, že sa uvádza konečný užívateľ výhod.
 13. Jedenásta a dvanásta strana žiadosti je už len rekapitulácia údajov vyplnených v žiadosti a vyhlásenie žiadateľa, ktoré je potrebné vo všetkých jeho bodoch dôkladne prečítať a v prípade, že s uvedeným žiadateľ súhlasí zaškrtne jednotlivé časti vyhlásenia.

Na podanie žiadosti musí ten, kto formulár podpisuje (konateľ prípadne iný zástupca žiadateľa) disponovať občianskym preukazom s čipom, ktorý je aktívny pre elektronické podpisovanie. Všetky údaje žiadosti je potrebné dôkladne skontrolovať, nakoľko jej korektné vyplnenie môže byť predmetom následných kontrol.

Ponúkame riešenia pre rôzne spoločnosti, zistite, či môžeme pomôcť aj vám.

Prečítajte si aj:

Podobné články