MENU Zavrieť

Dávno zabudnutý nástroj daňovej obrany – nákladové kalkulácie

  • Ing. Milan Kúdela
  • 25.8.2021
  • 4 minúty čítania

Čo majú spoločné daňová kontrola k dani z príjmov, kontrola DPH a kontrola transferovej dokumentácie? Okrem skutočnosti, že ich vykonáva správca dane, môže byť ich spoločným menovateľom neuznanie časti nákladov, z pohľadu daňovej uznateľnosti, ktoré boli samotným daňovníkom posúdené ako daňové náklady, a s tým aj neuznanie nároku na odpočítanie DPH pri nákupe týchto služieb.

Priorita preukázania kalkulácie pred uplatňovaním princípu vecnosti pri kontrolách transferových cien

Najčastejšie dôvody pre neuznanie nákladov a DPH je správcom spochybnené ekonomické opodstatnenie nákupu určitého druhu služieb, práv alebo iných licencií. Ďalším dôvodom je nepreukázanie princípu vecnosti pri zaúčtovaných nákladoch ako aj oceňovanie pri obchodných transakciách uskutočnených medzi spriaznenými osobami. Z pohľadu správcu dane vieme tieto nedostatky v preukaznosti ekonomického opodstatnenia nákladov veľmi elegantne a účinne eliminovať správne nastavenými a preukázateľnými kalkuláciami.

Kalkuláciou sa myslí matematicky vyjadrený prehľad jednotlivých položiek nákladov spoločnosti, pripadajúcich na kalkulačnú jednotku trhovo použiteľného ekonomického výstupu (výrobku, služby) alebo vnútroorganizačného výkonu (interný výkon v rámci podniku). Kalkulácia zohľadňuje (resp. by mala) všetky nákladové vstupy roztriedené do nákladových skupín. Kalkuláciou môže byť i jednoduchá trojčlenka, ale aj kalkulácia vo forme zložitého matematického výpočtu.

Princíp vecnosti v DPH a DzP

Princíp vecnosti je vo všeobecnosti zadefinovaný ako princíp, ktorý je dodržaný vtedy, ak je výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. To znamená, že musí existovať preukázateľný reálny súvis medzi zdaniteľným príjmom a konkrétnym výdavkom.

V tejto súvislosti sa osobne prikláňam k judikatúre NSS ČR, ktorý rozhodol, že do definície daňového výdavku sa musí vložiť dodatočná poznámka „aj budúcich“, t.j. upravená definícia znie nasledovne: Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie aj budúcich zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.

Neexistuje lepší, preukázateľnejší a najjednoduchší spôsob, ako naplniť tento, tak často spomínaný a vytýkaný, princíp v daňových kontrolách, ako práve správne nastavenou kalkuláciou. Cez takto nastavenú kalkuláciu vieme preukázať všetky nakúpené vstupy, ako sú napr. náklady na reklamu, podporu predaja. Ale pozor, dobrá kalkulácia by mala zahŕňať aj nedaňové náklady, ak má byť úplná a ekonomicky správna.

Správna kalkulácia by mala obsahovať aj:

  • správnu réžiu, ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace so správou, obsahuje náklady, ktoré nemožno určiť na jednotlivé výrobky;
  • odbytová réžia, obaly, doprava, balenie, reklama, marketing, reprezentačné;
  • výrobná réžia;
  • vývojová réžia, výskum, vývoj, nákup licencia a patentov, modely a vzorky;

Z vyššie uvedeného je jasne rozpoznateľný princíp vecnosti, ktorý pri vašej daňovej kontrole nemôže byť viac uplatnený vo váš neprospech, ako pri kontrole k dani z príjmov, tak aj pri kontrole k DPH.

Transferové oceňovanie

Pri kontrole transferového oceňovania je samozrejme taktiež veľmi podrobne a pozorne sledované dodržiavanie princípu vecnosti, ale pri transferovom oceňovaní je táto problematika jeho preukazovania o niečo dôležitejšia. Pri kontrole k DzP a DPH je kalkulácia a jej vypracovanie na našej dobrej vôli a ochote mať prehľad o nákladoch a ich členení. Pri kontrolách transferového oceňovania je nutnosť preukázať povinnosť kalkulácie - ako vznikali ceny obchodných transakcií realizovaných medzi spriaznenými osobami.

Nesplnenia tejto povinnosti aj napriek dodržanému princípu vecnosti zapríčiní, že o takto obstaranom náklade, ktorého vznik nebudete vedieť preukázať kalkuláciou  sa bude musieť zaúčtovať ako nedaňový náklad. Ide hlavne o prípady pri fakturácii viacerých plnení v jednej cene.

Uplatňovanie tejto schémy pri kontrolách transferových cien správcom dane kladie existenciu kalkuláciu nad preukázanie princípu vecnosti.

Podobné články