MENU Zavrieť

Daň z motorových vozidiel za rok 2022: Viete, koľko zaplatíte?

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 30.11.2022
 • 6 minút čítania

Rok sa pomaly schyľuje ku svojmu koncu, čo znamená, že sa nám opäť blíži každoročná povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Používali ste v roku 2022 auto na podnikanie? Viete, koľko zaplatíte na dani? Máte nárok na nižšiu sadzbu dane?

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kedy vzniká povinnosť uhrádzať daň z motorových vozidiel

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a uhradiť daň vzniká vtedy, ak bolo vozidlo použité na podnikanie. Použitím vozidla na podnikanie sa rozumie:

 • skutočné použitie vozidla na podnikanie,
 • účtovanie o vozidle (napríklad: účtovanie o odpisoch v podvojnom účtovníctve),
 • evidovanie vozidla v daňovej evidencii (napríklad: evidencia vozidla v obchodnom majetku živnostníka),
 • uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
 • používanie vozidla na podnikanie daňovníkom, pričom:
  • držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze zomrel, zanikol alebo bol zrušený,
  • daňovník používa vozidlo, ktorého držiteľ zapísaný v technickom preukaze nepoužíva vozidlo na podnikanie (napríklad syn – fyzická osoba podnikateľ si požičia matkine vozidlo na podnikanie),
  • tento daňovník je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla na pracovnú cestu, ktoré sa nepoužíva na podnikanie (napríklad zamestnanec uskutoční pracovnú cestu na svojom súkromnom vozidle a za toto použitie vozidla mu zamestnávateľ vyplatí náhradu).

Kto je povinný podať daňové priznanie

Daňové priznanie podáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • je zapísaná ako držiteľ vozidla v osvedčení,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • použila vozidlo na podnikanie, pričom zapísaný držiteľ vozidla zanikol, zomrel alebo bol zrušený,
 • použila vozidlo na podnikanie, pričom zapísaný držiteľ nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • je zamestnávateľom a vyplatila zamestnancovi cestovné náhrady.

Napríklad:

 1. Zamestnanec je vyslaný na služobnú cestu do Prahy. Zamestnanec použije svoje súkromné vozidlo (toto vozidlo nebolo použité na žiadne podnikateľské aktivity zamestnanca). Zamestnancovi je od zamestnávateľa vyplatená cestovná náhrada za použitie jeho súkromného vozidla. Daňové priznanie za toto vozidlo bude podávať zamestnávateľ zamestnanca.
 2. Živnostník musel dať do servisu svoje vozidlo, ktoré používa na podnikanie. Počas doby, kedy je vozidlo v servise, bude tento živnostník používať manželkine súkromné vozidlo. Daňové priznanie je povinný podať živnostník za dobu, kedy na podnikanie použil manželkine súkromné auto.
 3. Spoločnosť vlastní vozidlo, ktoré bolo kúpené na úver. V technickom preukaze je ako majiteľ vozidla zapísaná úverová spoločnosť a ako držiteľ vozidla je zapísaná spoločnosť. Daňové priznanie je povinná podať spoločnosť, nakoľko je zapísaná ako držiteľ vozidla.

Ktorých vozidiel sa týka daň z motorových vozidiel?

Daň z motorových vozidiel sa týka vozidiel kategórií:

 • L - dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,
 • M - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny,
 • N - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu,
 • O - prípojné vozidlá.

Musí byť taktiež splnená podmienka, že vozidlo je evidované v Slovenskej republike.

ZHRNUTIE: Daň z motorových vozidiel sa platí len pri vozidlách, ktoré sú evidované v Slovenskej republike, použili sa v danom roku na podnikanie a spadajú do kategórie L, M, N alebo O.

Vozidlá oslobodené od dane

Existujú prípady, kedy môže byť vozidlo aj napriek tomu, že splní vyššie uvedené podmienky oslobodené od dane. Za takéto vozidlá musí byť taktiež podané daňové priznanie, avšak v daňovom priznaní sa uplatní oslobodenie a výsledná daň bude 0 eur. Ide o vozidlá:

 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky použitia vozidla na podnikanie, pričom toto vozidlo bolo v evidencii Slovenskej republiky. Výnimkou sú prípady, kedy prechádza daňová povinnosť na právneho nástupcu alebo pri predaji vozidla inému daňovníkovi.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, kedy došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, pričom držiteľ vozidla nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Napríklad:

Zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancovi náhradu za použitie vozidla, platí daň za toto vozidlo len za ten mesiac, v ktorom toto vozidlo zamestnanec použil na pracovnú cestu.

Živnostník, ktorý použil súkromné vozidlo manželky na výkon svojej živnosti, platí daň za toto vozidlo len za ten mesiac, v ktorom toto vozidlo použil na podnikanie.

ZHRNUTIE: Daň sa platí len za mesiace, kedy bolo vozidlo použité na podnikanie.

Lehota na podanie daňového priznania a zdaňovacie obdobie

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva vždy do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daňové priznanie za rok 2022 sa teda bude podávať do lehoty 31. 01. 2023. Do lehoty na podanie je zároveň splatná táto daň.

Existujú výnimočné okolnosti, kedy sa daňové priznanie podáva v inej lehote ako napríklad zrušenie oprávnenia na podnikanie a iné.

Sadzba dane

Sadzba dane sa uvádza za kalendárny rok a jej výška závisí od kategórie vozidla, zdvihového objemu valcov motora, počtu náprav a najvyššej technickej prípustnej celkovej hmotnosti. Ročná sadzba dane sa môže v závislosti od veku vozidla znížiť alebo zvýšiť.

 • Ročné sadzby dane pre osobné vozidlá a úžitkové vozidlá okrem ťahačov a návesov pre rok 2022 si môžete stiahnuť tu.
 • Ročné sadzby dane pre ťahače a návesy pre rok 2022 si môžete stiahnuť tu.  

Sadzba dane elektromobilov je vo výške 0 eur ročne.

Prehľad zníženia ročnej sadzby pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3.

Zníženie ročnej sadzby o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov od mesiaca prvej evidencie vozidla
Zníženie ročnej sadzby o 20 % počas 37. – 72. mesiaca od mesiaca prvej evidencie vozidla
Zníženie ročnej sadzby o 15 % počas 73. – 108. mesiaca od mesiaca prvej evidencie vozidla
Zvýšenie ročnej sadzby o 10 % počas 145. – 156. mesiaca od mesiaca prvej evidencie vozidla
Zvýšenie ročnej sadzby o 20 % od 157. mesiaca od mesiaca prvej evidencie vozidla

* Vlastné spracovanie autora

Prečítajte si aj:

Podobné
články