MENU Zavrieť

Daň z motorových vozidiel za rok 2021

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 14.12.2021
 • 8 minút čítania

Koho sa toto daňové priznanie týka? Za aké vozidlá je potrebné toto daňové priznanie podať? Aké sú sadzby dane za jednotlivé vozidlá? Odpovede na tieto otázky aj mnoho ďalšieho nájdete v našom článku.

Rok 2021 sa pomaly blíži k svojmu koncu, čo pre všetkých podnikateľov znamená blížiace sa povinnosti v oblastí daní. Jednou z takýchto povinností je podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Povinnosti súvisiace s daňou z motorových vozidiel upravuje zákon číslo 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?

Daňové priznanie podáva každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá:

 • je zapísaná ako držiteľ vozidla v osvedčení o evidencii (technický preukaz),
 • má zapísanú svoju organizačnú zložku ako držiteľa vozidla v osvedčení o evidencii,
 • používa vozidlo na podnikanie, ktoré má ako držiteľa vozidla v osvedčení o evidencii zapísanú inú osobu,
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie súkromného vozidla,
 • používa vozidlo na podnikanie, ktoré má ako držiteľa vozidla v osvedčení o evidencii zapísanú osobu, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená. 

Príklad 1: Spoločnosť PL s.r.o. kúpila v roku 2021 vozidlo ŠKODA SUPERB. Toto vozidlo bolo refinancované formou úveru, pričom majiteľom vozidla je úverová spoločnosť a spoločnosť PL s.r.o. je držiteľom vozidla až do úplného splatenia úveru. Bude spoločnosť PL s.r.o. podávať za toto vozidlo daňové priznanie?

Áno, spoločnosť PL s.r.o. bude podávať za toto vozidlo daňové priznanie, nakoľko je zapísaná ako držiteľ vozidla v technickom preukaze a navyše vozidlo používa v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti.

Príklad 2: Spoločnosť ŽK s.r.o. vyslala svojho zamestnanca na služobnú cestu, pričom sa zamestnanec musel dopraviť z Bratislavy do Trenčianskych Teplíc. Zamestnanec použil ako dopravný prostriedok svoje súkromné vozidlo. Po absolvovaní služobnej cesty si zamestnanec na túto cestu spravil vyúčtovanie, kde žiada od svojho zamestnávateľa ŽK s.r.o. preplatiť použitie svojho súkromného vozidla. Bude spoločnosť ŽK s.r.o. podávať za toto vozidlo daňové priznanie?

Áno, spoločnosť ŽK s.r.o. bude podávať za toto vozidlo daňové priznanie, nakoľko boli na toto vozidlo vyplatené cestovné náhrady zamestnancovi.

Za aké vozidlá sa podáva daňové priznanie?

Za vozidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie, sa považujú také, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a používajú sa na podnikanie.

Pod pojmom používajú sa na podnikanie sa rozumie:

 • skutočné použitie vozidla pri výkone podnikateľskej činnosti,
 • uplatňovanie si výdavkov súvisiacich s používaním daného vozidla,
 • účtovanie o vozidle (či už v podvojnom účtovníctve, jednoduchom účtovníctve alebo v daňovej evidencii).

Príklad 1: Konateľ spoločnosti použil v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti PL ŽK s.r.o. súkromné vozidlo, ktoré je však evidované v Nemecku a aj osvedčenie o evidencii je nemecké. Podáva sa za toto vozidlo daňové priznanie?

Nie, za toto vozidlo sa nepodáva daňové priznanie, nakoľko nebola splnená základná podmienka a to, že vozidlo nie je evidované v Slovenskej republike.

Kedy sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie sa podáva vždy do 31. 1. po uplynutí zdaňovacieho obdobia (po skončení roka).

Jedinou doterajšou výnimkou bolo zdaňovacie obdobie roka 2020, kedy vláda v súvislosti s pandémiou predlžila lehotu na podanie priznania z dátumu 31. 1. 2021 až do 31. 3. 2021.

Do dátumu lehoty na podanie daňového priznania je daň aj splatná. Tj. daň musí byť uhradená do 31. 1.

Sú situácie, kedy sa zdaňovacím obdobím nerozumie kalendárny rok, a to je napríklad ak sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie, likvidáciou, úmrtie daňovníka alebo pri konkurze.

Aká je výška dane?

1) V prvom kroku si treba určiť ročnú sadzbu dane, ktorá je priamo závislá od kategórie vozidla, pričom rozlišujeme kategórie:

  • L – štvorkolky a motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami,
  • M – motorové vozidlá určené na prepravu osôb, ktoré majú najmenej štyri kolesá,
  • N – motorové vozidlá prepravujúce náklad, ktoré majú najmenej štyri kolesá,
  • O – prípojné vozidlá od 750 kg.

I. - Ročná sadzba dane pre vozidlá kategórie L, M a N, ktoré majú jediný zdroj energie elektrinu je 0 eur

II. - Ročná sadzba dane pre vozidlá kategórie L a M1 je závislá podľa zdvihového objemu valcov motora v cm3, pričom

do 150 cm3 (vrátane) 50 eur
nad 150 cm3 – 900 cm3 (vrátane) 62 eur
nad 900 cm3 – 1200 cm3 (vrátane) 80 eur
nad 1200 cm3 – 1500 cm3 (vrátane) 115 eur
nad 1500 cm3 – 2000 cm3 (vrátane) 148 eur
nad 2000 cm3 – 3000 cm3 (vrátane) 180 eur
nad 3000 cm3 218 eur

 

III. - Ročná sadzba dane pre ostatné vozidlá (kategórie M2, M3, N1 až N3, O1, až O4) sa určuje podľa najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti resp. celkovej hmotnosti v tonách a počtu náprav, pričom ročná sadzba začína na 74 eur a končí pri 2 790 eurách.

Presné sadzby jednotlivých kategórii nájdete na nasledovných linkoch:

2) V druhom kroku je potrebné zvýšiť alebo znížiť ročnú sadzbu dane v závislosti od veku vozidla. Ide o nástroj, ktorý má motivovať všetky subjekty ku kúpe nových vozidiel, ktoré už výrobcovia prispôsobujú najnovším ekologickým štandardom.

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane sa upravuje v percentách, pričom kľúčový je mesiac prvej evidencie vozidla a kategória vozidla. Vymenovanie všetkých percentuálnych úprav nájdete v § 7 zákona o dani z motorových vozidiel.

3) V treťom kroku si treba určiť, kedy nám vznikla daňová povinnosť k predmetnému vozidlu, a teda za ktoré mesiace z daného roka budeme platiť daň.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom ste začali vozidlo používať na podnikanie.

Daňová povinnosť zaniká napríklad:

 • posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
 • posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zániku daňovníka bez likvidácie.

Príklad: Spoločnosť PL ŽK s.r.o. kúpila dňa 10. 12. 2021 osobné vozidlo kategórie M1 so zdvihovým objemom valcov 1100 cm3 (nie elektromobil), ktoré začala ihneď používať. Vozidlo bolo prvý krát zaevidované 1. 6. 2021. V akej výške bude spoločnosť platiť daň za toto vozidlo?

Riešenie:

 1. Ročná sadzba dane za vozidlo M1 so zdvihovým objemom valcov 1100 cm3 je 80 eur.
 2. Ročnú sadzbu dane upravíme podľa kroku 2. Vozidlu plynie prvých 36 kalendárnych mesiacov od prvej evidencie, čo znamená, že ročnú daň znižujeme o 25 %, teda na sumu 60 eur.
 3. Vozidlo sme začali používať až v mesiaci december, to znamená, že daň sa bude platiť len za jeden mesiac (upravená ročná sadzba dane 60 eur/12 mesiacov) × 1 mesiac používania = 5 eur.

Spoločnosť bude za toto vozidlo uhrádzať daň 5 eur.

Daňové priznanie sa podáva na štruktúrovanom tlačive vydanom Finančnou správou SR na príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur je povinný platiť preddavky na daň.

Podobné články