MENU Zavrieť

Ako na daňové a účtovné odpisy v roku 2021?

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 21.5.2021
 • 8 minút čítania

Táto téma je zväčša spájaná s právnickými osobami ako sú spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti alebo komanditné spoločnosti, no  rovnako by mali pri nej zbystriť aj fyzické osoby. Daňové odpisy si môže uplatniť napríklad aj fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť, a tým si zníži základ dane z tohto príjmu. Čo všetko máte povinnosť odpisovať? Ako určiť výšku odpisov? Aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Odpovede na tieto otázky a mnoho iných nájdete v nasledovnom článku.

Odpisovaniu majetku sa venuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, bližšie sú to § 22- § 29.

Čo je odpisovanie?

Odpisovanie je postupné zahrňovanie hodnoty zakúpeného majetku do nákladov. Uvedené znamená, že pokiaľ spoločnosť zakúpi v roku 2021 napríklad auto za 12 000 eur, nezapočíta si v tomto roku celých 12 000 eur do svojich nákladov ale odpočíta si len príslušnú časť tejto hodnoty, ktorú v roku 2021 opotrebovala.

Čo je predmetom odpisov?

Zjednodušene povedané je predmetom odpisovania majetok. Je však veľmi dôležité definovať čo sa považuje za majetok a aký majetok sa odpisuje:

Hmotný majetok

 • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbor hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Ide napríklad o automobily, spotrebnú elektroniku, kancelárske zariadenia, stroje, vybavenie zariadení a mnoho ďalšieho. Jedná sa teda o niečo hmotné, čo vieme využiť či už samostatne alebo v súbore s inou hnuteľnou vecou,
 • budovy a iné stavby (byt, domy atď.),
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky (ovocné kríky, ovocné stromy, chmeľnice, vinice atď.),
 • zvieratá (ovce, ošípané atď.),
 • iný majetok (otvárky nových lomov, pieskovní atď.).

Nehmotný majetok

 • dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok,
 • finančný majetok,
 • cenné papiere,
 • virtuálne meny.

Príklad č. 1

Spoločnosť kúpila v roku 2021 notebook za 1 200 eur. Bude tento notebook odpisovať postupne alebo si môže dať spoločnosť do nákladov v roku 2021 plnú sumu 1 200 eur?

Spoločnosť notebook so vstupnou cenou 1 200 eur nemusí odpisovať, nakoľko nie je splnená podmienka vstupnej ceny vyššej ako 1 700 eur.

Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva upravujú, že majetok, ktorého vstupná cena bola nižšia ako 1 700 eur resp. 2 400 eur môže byť odpisovaný, ak je jeho doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok.

Uvedené znamená, že pokiaľ ste kúpili hmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, musíte tento majetok odpisovať. Ak ste však kúpili hmotný majetok, ktorého vstupná cena je nižšia ako 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, majetok môžete ale nemusíte odpisovať. Uvedený princíp platí rovnako aj pre nehmotný majetok.

Príklad č. 2

Spoločnosť AZ s.r.o. vyrába kabelky. V roku 2021 kúpila materiál na výrobu týchto kabeliek v sume 8 000 eur. Musí spoločnosť tento materiál odpisovať?

Nie, spoločnosť AZ s.r.o. nemusí tento materiál odpisovať, nakoľko nejde o nákup majetku.

Aký majetok nie je predmetom odpisov?

Zákon o dani z príjmov vylúčil z odpisovania nasledovný majetok:

 • pozemky,
 • ochranné hrádze,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,
 • umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
 • hnuteľné národné kultúrne pamiatky,
 • povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne atď.,
 • predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
 • iné (hmotný majetok, ktorý nadobudol veriteľ zabezpečením záväzku atď.).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že z odpisovania bol vylúčený hlavne taký majetok, ktorý sa časom neopotrebováva ale naopak, môže na hodnote získať.

Ako sa určuje vstupná cena majetku?

Veľmi dôležitou súčasťou tejto témy je vedieť určiť správne vstupnú cenu majetku, nakoľko Vás môže od povinnosti majetok odpisovať deliť zopár eur.

Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku je najčastejšie obstarávacia cena, teda suma, za ktorú ste majetok kúpili. Do obstarávacej ceny sa počítajú aj všetky náklady, za ktoré sa majetok obstaral teda aj náklady, ktoré priamo súvisia s obstaraním daného majetku.

Príklad č. 3

Spoločnosť XY k.s. kúpila počítač, pričom na faktúre sú položky: počítač v hodnote 2 000 eur a doprava vo výške 10 eur. V akej sume bude spoločnosť evidovať vstupnú cenu tohto majetku?

Vstupná cena tohto počítača bude 2 010 eur, nakoľko suma dopravného sa taktiež ráta do obstarávacej ceny, nakoľko ide o náklad, ktorý priamo súvisí s obstaraním tohto majetku.

Čo je daňový odpis a ako určím jeho výšku?

Daňový odpis je hodnota v eurách, o ktorú ste svoj majetok v danom roku opotrebovali. Daňový odpis sa vypočítava ročne a vypočítava sa za účelom premietnutia tejto opotrebovanej časti majetku do nákladov v daňovom priznaní.

Rovnomerné odpisovanie

Výška daňového odpisu sa určuje podľa odpisovej skupiny, do ktorej je daný majetok zatriedený. Odpisové skupiny jednotlivého typu majetku určujte zákon o dani z príjmov. Na základe toho, do akej odpisovej skupiny Váš majetok patrí, Vám zákon ukladá dobu (počet rokov) koľko musíte tento majetok odpisovať.

Odpisová skupina Doba odpisovania
0 2 roky
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

 

Do odpisovej skupiny 0 patria iba osobné automobily, ktoré majú v technickom preukaze ako druh paliva resp. zdroj energie uvedené BEV alebo PHEV, čo označuje elektromobily.

Príklad č. 4

Spoločnosť kúpila osobné auto (nie elektromobil) v celkovej hodnote 14 000 eur a toto auto kúpila 1. 2. 2021. Aká bude výška daňového odpisu v roku 2021 a v ďalších rokoch? Od akého dátumu do akého dátumu bude auto odpisované?

V prvom kroku si určíme, do akej odpisovej skupiny patrí osobný automobil (nie elektromobil). Osobný automobil podľa zákona o dani z príjmov patrí do odpisovej skupiny 1 (položka 1-24, KP 29.10.2). Spoločnosť bude teda odpisovať automobil 4 roky. V roku 2021 však nevlastnila automobil celý rok ale len 11 mesiacov, a to od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021. Odpis za rok 2021 bude teda vypočítaný za 11 mesiacov (od dňa zaradenia majetku do používania až do konca roka 2021).

Obdobie Daňový odpis Zostatok na konci roka
2021 (1. 2. 2021 - 31. 12. 2021) 3 208,37 eur 10 791,63 eur
2022 3 500 eur 7 291,63 eur
2023 3 500 eur 3791,63 eur
2024 3 500 eur 291,63 eur
2025 (1. 1. 2025 - 31. 1. 2025) 291, 63 eur 0 eur

 

V daňovom priznaní za rok 2021 si teda spoločnosť do nákladov zahrnie odpis majetku vo výške 3 208,37 eur, a v ďalších rokoch jej ostane k odpisovaniu 10 791,63 eur, čo je tzv. zostatková hodnota majetku (neopotrebovaná časť daného majetku k 31. 12. 2021).

Zrýchlené odpisovanie

Zákon o dani z príjmov umožňuje aj tzv. zrýchlené odpisovanie, avšak len pre majetok, ktorý je zatriedený do odpisovej skupiny 2 a 3 (stroje, zariadenia atď.). Výšku takéhoto odpisu vypočítate cez koeficient, ktorý stanovuje zákon o dani z príjmov nasledovne:

Odpisová skupina Koeficient v prvom roku odpisovania Koeficient v ďalších rokoch odpisovania
2 6 7
3 8 9

 

Daňové odpisy vstupujú priamo do výpočtu základu dane v daňovom priznaní, a teda ovplyvňujú samotnú výšku dane. Výpočet výšky daňových odpisov ako aj princípy ich výpočtu sú fixne stanovené zákonom o dani z príjmov.

Čo je účtovný odpis a ako určím jeho výšku?

Účtovné odpisy na rozdiel od daňových odpisov upravuje zákon o účtovníctve a sú zohľadnené mesačne v účtovníctve. Dobu aj výšku účtovného odpisu si určuje samotný daňovník, a to na základe:

 • reálnej doby, počas ktorej bude majetok odpisovaný,
 • reálnej miery opotrebovania,
 • iné.

Účtovné odpisy vstupujú do výpočtu dane len v prípade, že ich výška sa líši od výšky daňových odpisov, a to ako pripočítateľná položka. Účtovné odpisy ovplyvňujú výsledok hospodárenia za daný rok.

V praxi sa používa metóda, kedy sa účtovné odpisy rovnajú daňovým odpisom, a teda účtovné odpisy vôbec neovplyvnia základ dane.

Príklad č. 5

Spoločnosť kúpila dňa 1. 9. 2021 stroj v celkovej hodnote 24 000 eur. Aká bude výška účtovného odpisu za jednotlivé mesiace v roku 2021? Spoločnosť predpokladá, že stroj opotrebuje za 3 roky vzhľadom na jeho neustálu prevádzku.

Účtovné odpisy spoločnosti budú teda vypočítané ako vstupná hodnota 24 000 eur / 36 mesiacov (3 roky reálna životnosť stroja). Spoločnosť bude teda v roku 2021 účtovať nasledovné účtovné odpisy:

Obdobie Účtovný odpis Zostatok na konci mesiaca
9/2021 666,67 eur 23 333,33 eur
10/2021 666,67 eur 22 666,66 eur
11/2021 666,67 eur 21 999,99 eur
12/2021 666,67 eur 21 333,32 eur

 

V prípade, že je hodnota účtovných odpisov v úhrne za rok, za ktorý zostavujete daňové priznanie, vyššia ako výška daňových odpisov, musíte tento rozdiel zohľadniť ako pripočítateľnú položku daňového priznania.

V prípade, že je hodnota účtovných odpisov v úhrne za rok, za ktorý zostavujete daňové priznanie nižšia ako výška daňových odpisov, zohľadňujete tento rozdiel ako odpočítateľnú položku daňového priznania.

Platí zásada, že výška účtovných odpisov z hľadiska uplatnenia nákladov v daňovom priznaní, nesmie presiahnuť výšku daňových odpisov, a teda nesmie presiahnuť výšku stanovenú zákonom o dani z príjmov.

Podobné články