MENU Zavrieť

Aké sú schválené zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov?

  • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
  • 16.11.2021
  • 6 minút čítania

V nadväznosti na novelu zákona o správe daní (daňový poriadok) boli taktiež upravené zákony o dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov.

Zmeny vyplývajúce z týchto úprav zákonov sú účinné postupne. Niektoré zmeny začínajú platiť už odo dňa 15. 11. 2021, drvivá väčšina zmien bude v platnosti od 1. 1. 2022 a posledný dátum účinnosti niektorých zmien je 1. 7. 2022.

Zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty platné od 15. 11. 2021

Oznamovacia povinnosť

Zrejme najdôležitejšou zmenou platnou od 15. 11. 2021 je zavedená oznamovacia povinnosť platiteľa dane z pridanej hodnoty. Táto povinnosť ukladá každému takémuto platiteľovi oznámiť čísla účtov, ktoré používa na podnikanie, daňovému úradu.

Kto a dokedy musí splniť túto oznamovaciu povinnosť?

Všetci podnikatelia, ktorý boli ku dňu 15. 11. 2021 platiteľmi DPH, sú povinný do 30. 11. 2021 oznámiť daňovému úradu čísla všetkých účtov.

Každý podnikateľ, ktorý sa odo dňa 15. 11. 2021 stane platiteľom DPH je povinný oznámiť daňovému úradu čísla všetkých účtov, a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom DPH.

Aké všetky čísla účtov sa oznamujú daňovému úradu?

Daňovému úradu sa oznamujú také čísla účtov, ktoré platiteľ DPH používa na plnenia súvisiace s DPH. To znamená, že ak na daný účet spoločnosť prijíma platby za plnenia podliehajúce DPH alebo z tohto účtu uhrádzajú plnenia podliehajúce DPH, číslo účtu je potrebné oznámiť.

Oznamujú sa aj zahraničné čísla účtov a aj čísla účtov, ktorých majiteľom nie je platiteľ DPH ale používa tento účet.

Akým spôsobom oznámiť čísla účtov?

Dňa 15. 11. 2021 zverejnila Finančná správa na svojom webovom sídle štruktúrované tlačivo číslo OZN6DPHv21, ktoré je potrebné vyplniť a výhradne elektronicky zaslať daňovému úradu.

Čo ak nastane zmena v používaní nahláseného účtu?

V prípade, že nahlásený účet prestanete používať na plnenia súvisiace s DPH, prípadne nastanú iné zmeny ako sú zrušenie účtu alebo založenie nového účtu, ste povinný túto zmenu taktiež nahlásiť daňovému úradu.

Čo v prípade, že čísla účtov daňovému úradu nebudú oznámené?

V prípade, že čísla účtov daňovému úradu nebudú nahlásené, daňový úrad do doby, kým nebude táto oznamovacia povinnosť doplnená, nevráti prípadný nadmerný odpočet DPH.

V prípade, ak daňovému úradu uvediete nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad vám uloží pokutu až do výšky 10 000 eur.

Praktický príklad: Spoločnosť ABC a.s., dlhoročný platiteľ DPH, eviduje štyri čísla bankových účtov, z čoho tri používa na úhrady faktúr (za dodávky súvisiace s DPH) a jedno číslo účtu používa len na interné prevody (úhrady vyúčtovaní pracovných ciest, mzdy, atď.). Aké čísla účtov oznamuje a do akého termínu?

Riešenie: Spoločnosť ABC a.s. do termínu 30. 11. 2021 oznámi elektronicky, cez štruktúrované tlačivo Finančnej správy, tri čísla účtov, ktoré používa na úhrady faktúr.

Zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty platné od 1. 1. 2022

Zrušenie osvedčenia o registrácii

Počnúc dňom 1. 1. 2022 už daňový úrad nebude vydávať tzv. registračné kartičky (Osvedčenie o registrácii), ktoré zasielal pri registrácii podnikateľa ako platiteľa DPH, prípadne inú osobu registrovanú pre DPH. Kartičky nahradí rozhodnutie o registrácii, ktoré zašle daňový úrad a v ktorom určí deň odkedy sa podnikateľ registruje pre daň.

Rozšírenie ručenia platiteľa DPH

V prípade, ak odo dňa 1. 1. 2022 platiteľ DPH uhradí svoju prijatú faktúru na účet dodávateľa (platiteľa DPH), ktorý tento dodávateľ neoznámil daňovému úradu, a teda ktorý sa nenachádza v zverejnenom zozname čísiel účtov Finančnej správy, platí pre neho taktiež ručenie za neodvedenú daň.

Praktický príklad: Spoločnosť CDE s.r.o. (platiteľ DPH)  nakúpila od spoločnosti FGH s.r.o. (platiteľa DPH) 200 kusov šanónov za sumu 480 eur vrátane DPH (základ dane 400 eur, DPH 80 eur). Spoločnosti nie sú medzi sebou nijakým spôsobom spriaznené, ekonomicky ani personálne prepojené. Tovar bol dodaný. Spoločnosť FGH s.r.o. uviedla spôsob úhrady faktúry bankovým prevodom. Ako má spoločnosť CDE s.r.o. postupovať?

Riešenie: Pred úhradou faktúry spoločnosť CDE s.r.o. navštívi webové sídlo Finančnej správy a skontroluje, či číslo bankového účtu, ktorú dodávateľ uviedol na faktúre eviduje Finančná správa v svojej evidencii oznámených účtov spoločnosti FGH s.r.o.

Osobitný spôsob úhrady dane

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty prináša úplne nový §69c, ktorý umožní odberateľovi predísť prípadnému ručeniu za daň. Odberateľ týmto ustanovením dostáva možnosť uhradiť DPH z prijatej faktúry priamo na osobný účet daňovníka, ktorý je pridelený daňovým úradom. V praxi to bude znamenať, že sumu DPH odberateľ uhradí priamo daňovému úradu a iba základ dane svojmu odberateľovi.

Praktický príklad: Spoločnosť LMN s.r.o. nakúpi 100 kusov kabeliek za sumu 18 000 eur vrátane DPH (základ dane 15 000 eur, DPH 3 000 eur) od spoločnosti OPQ s.r.o. Obe spoločnosti sú platitelia DPH a tovar bol riadne dodaný. Spoločnosť LMN s.r.o. uhradí sumu DPH priamo daňovému úradu a základ dane uhradí na účet dodávateľa. Aké situácie môžu v súvislosti s §69c nastať:

  • Spoločnosť OPQ s.r.o. podá riadne DPH priznanie a daň riadne odvedie. Suma DPH, ktorú uhradil odberateľ priamo daňovému úradu, bude evidované ako daňový preplatok dodávateľa.
  • Spoločnosť OPQ s.r.o. podá riadne DPH priznanie, avšak výslednú daňovú povinnosť z nejakého dôvodu neuhradí. Daňový úrad si započíta uhradenú DPH odberateľom s neuhradenou daňovou povinnosťou spoločnosti OPQ s.r.o.

Zmeny zákona o dani z príjmov platné od 1. 1. 2022

Prehľad o zrazených preddavkoch a lehota bez sankcie

Novela zákona o dani z príjmov upravila §39 ods. 11, vďaka čomu zamestnávateľovi nebude uložená sankcia, ak podal prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac po lehote na podanie, avšak podanie musel doplniť maximálne do 5 dní po lehote na podanie.

Prvý krát je možné toto ustanovenie aplikovať na prehľad za mesiac december 2021.

Odpočet výdavkov (nákladov) na investície

Počnúc dňom 1. 1. 2022 si bude môcť právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty uplatniť tzv. superodpočet výdavkov a nákladov na investície.

Uvedené sa bude týkať len investícií s vyššou pridanou hodnotu, pričom ide o investície do priemyslu 4.0. Odpočet bude možné uplatniť len na investíciu zaradenú do užívania alebo obchodného majetku počas obdobia investičného plánu.

Ustanovená výška odpočtu

Preinvestovaná priemerná hodnota investícií v % Hodnota plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v mil. eur
Viac ako 1 do 20 vrátane Viac ako 20 do 50 vrátane Viac ako 50
od 700 % do 1399,99 % 15 % 25 % 50 %
od 1400 % a viac 20 % 30 % 55 %

 

Novela zákona daňového poriadku priniesla množstvo zmien, ktoré sa premietli aj do iných zákonov. V rámci zákonov o dani z pridanej hodnoty a dane z príjmov sme pre vás vybrali tie najdôležitejšie informácie, no novela obsahuje mnoho ďalších zmien týkajúcich sa rôznych zákonov ako napríklad zákon o spotrebných daniach, zákon o súdoch atď.

Podobné články