MENU Zavrieť

Aké sú podmienky a prekážky pri rozdelení zisku spoločnosti s ručením obmedzeným?

  • Martin Gregor
  • 22.9.2021
  • 5 minút čítania

Spoločnosť s ručením obmedzeným je jedným z najrozšírenejších typov kapitálových spoločností a spoločníkom, ktorí sa majetkovo podieľajú na jej fungovaní, prináša rad práv a povinností.

Základným cieľom pre fungovanie spoločnosti s ručením obmedzeným je vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorá je spojená so záujmom o vytváranie zisku. Vzhľadom k tomu, že spoločníci vložili do spoločnosti určitý majetkový vklad v peňažnej alebo nepeňažnej forme, očakávajú, že táto forma investície im prinesie výnosy vo forme vyplatených podielov na zisku.

Spoločnosť odo dňa svojho vzniku hospodári samostatne a je povinná viesť podvojné účtovníctvo. Tu je možnosť rozhodnúť sa pre uplatňovanie účtovného obdobia, ktorým môže byť kalendárny rok (teda obdobie od januára do decembra príslušného roka) alebo hospodársky rok (obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov). Výsledok hospodárenia, zisk alebo stratu, ktorý spoločnosť zistí (výsledok za účtovné obdobie, pre ktoré sa rozhodla), následne zdaní v súlade so Zákonom o dani z príjmov.

Výsledok hospodárenia po zdanení predstavuje čistý zisk, ktorý je možné rozdeliť medzi jednotlivých spoločníkov. Konkrétny postup rozdelenia zisku sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v nadväznosti na spoločenskú zmluvu.

Kto rozhoduje o rozdelení zisku?

O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, pozostávajúce zo všetkých spoločníkov, prípadne jediný spoločník u jednoosobových s.r.o. Spôsob, ako sa zisk medzi spoločníkov rozdelí, upravuje spoločenská zmluva. Ak nie je v spoločenskej zmluve ustanovené inak, zisk sa rozdeľuje v pomere zodpovedajúcom výške splatených vkladov jednotlivých spoločníkov.

Je možné vyplatiť zisk bez obmedzení?

Pred rozdelením zisku ešte vyplýva povinnosť vytvorenia zákonného rezervného fondu. Pokiaľ nebol zákonný rezervný fond vytvorený pri vzniku spoločnosti, tak ho musí spoločnosť tvoriť z čistého zisku za rok, kedy ho po prvý raz dosiahne, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku. Zákonný rezervný fond sa tvorí do výšky 10 % základného imania. Po splnení tejto povinnosti, je možné rozdeľovať zisk medzi spoločníkov.

Vyplatí sa celý „čistý zisk“ na účet spoločníka?

I napriek skutočnosti, že hovoríme o „čistom zisku“, jeho vyplatenie spoločníkom prináša množstvo povinností. Tie sa vzájomne líšia podľa obdobia, za ktoré sa zisk vypláca. Zisk nemusí byť vyplatený spoločníkom hneď v nasledujúcom účtovnom období, teda v prípade, že zostáva v spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých období. Je veľmi užitočné, evidovať jednotlivé zisky na analytických účtoch podľa rokov, za ktoré vznikli. Analytické členenie následne uľahčí jednoznačné splnenie povinností vyplývajúcich z rozdelenia zisku. Pre určenie daňových a odvodových povinností nie je dôležité kedy, ale za aké obdobie sa podiel na zisku vypláca.

V prípade výplaty podielu na zisku fyzickej osobe, ktorá je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je potrebné zraziť daň vo výške 7 %. Táto povinnosť zrážkovej dane sa uplatňuje na výplatu podielu na zisku, ktorý vznikol za roky 2017 a neskôr. Podľa aktuálne platnej legislatívy sa bude takto zdaňovať aj podiel na zisku za rok 2021.

Pokiaľ je prijímateľom podielu na zisku právnická osoba, tak sa tento podiel ďalej nezdaňuje, nakoľko nie je predmetom dane.

Čo so zrazenou daňou z vyplatených podielov?

Spoločnosť, ktorá vyplatila podiel na zisku, je povinná zaregistrovať sa do 30 dní od prvej výplaty podielov na zisku ako platiteľ dane z príjmov vyberanej zrážkou. Túto povinnosť si plní elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy s použitím formulára „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Okrem povinnosti registrácie, je spoločnosť vyplácajúca podiely na zisku povinná aj odviesť zrazenú daň a oznámiť správcovi dane vykonanie takejto zrážky. Oznamovaciu povinnosť si spoločnosť plní najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k výplate a zrazeniu dane. Vypĺňa pri tom formulár „Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11“. V rovnakom termíne je spoločnosť povinná odviesť zrazenú daň.

Praktický príklad s riešením

Spoločnosť ALFA-X, s. r. o. dosiahla za rok 2020 zisk po zdanení vo výške 46 500 eur. Táto spoločnosť má 2 spoločníkov, pričom pomer ich majetkových podielov je nasledovný: spoločník A (fyzická osoba – daňový rezident SR) 70 % a spoločník B (právnická osoba) 30 %. Základné imanie spoločnosti je vo výške 10 000 eur a zákonný rezervný fond je vytvorený vo výške 1 000 eur. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti ALFA-X, s. r. o. rozhodlo, že medzi spoločníkov bude rozdelený celý zisk podľa pomeru ich majetkových vkladov do spoločnosti.

Na spoločníka A pripadá podiel na zisku vo výške: 32 550 eur.
Na spoločníka B pripadá podiel na zisku vo výške: 13 950 eur.

Pred vyplatením týchto podielov pristúpi spoločnosť k zrážke dane, pričom sa tento postup uplatní len v prípade spoločníka A, ktorý je fyzickou osobou. Na spoločníka B sa tento postup nevzťahuje, nakoľko u právnických osôb príjem z podielov na zisku tuzemských obchodných spoločností, nie je predmetom dane. Zrážková daň u spoločníka A je vo výške 2 278,50 eur, čo zodpovedá 7 % sadzbe dane.

Po vykonaní zrážok bola 17. 9. 2021 na účet spoločníka A vyplatená suma 30 271,50 eur a na účet spoločníka B suma 13 950 eur. Jednotlivým spoločníkom už nevznikajú ďalšie daňové a odvodové povinnosti.

Predpokladajme, že spoločnosť ALFA-X, s. r. o. vyplácala podiely na zisku po prvý raz, a tak má povinnosť zaregistrovať sa ako platiteľ dane vyberanej zrážkou a do 15. 10. 2021 podať „Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11“. V tomto formulári spoločnosť vyplní svoje identifikačné údaje a následne riadky 01 a 01a oznámenia, pričom ich obsahovou náplňou bude súhrnná výška zrazenej a odvedenej dane. Časť označená ako „samostatná strana“ sa nevypĺňa. V rovnakom termíne je spoločnosť povinná odviesť zrazenú daň. Odvod zrazenej dane vykoná na základné číslo účtu daňovníka v štátnej pokladnici s použitím predčíslia 500267. Platbu je potrebné označiť variabilným symbolom 1700092021, nakoľko k výplate podielu došlo v mesiaci september.

Podobné
články